دکتر الهام فراهانی

دکتر الهام فراهانی (1364، قم) استادیار دپارتمان زبان انگليسی دانشگاه مفيد است.