دوره كارشناسي علوم سیاسی:
این دوره از 136 واحد درسی تشکیل شده که دروس عمومی (مجموعاً 14 واحد)، دروس پایه (مجموعاً 32 واحد)، دروس تخصصی اجباری (مجموعاً 80 واحد) و دروس تخصصی اختیاری (مجموعاً 10 واحد) را شامل می‌شود. در ذیل دروس اختیاری، 2 واحد دروس آزاد در نظر گرفته شده که بنا بر نظر دپارتمان می‌تواند در قالب واحدهای نظری یا انجام کارورزی و کارآموزی به دانشجویان ارائه شود.