برنامه یکصد و هشتاد و پنجم

پدیده مهاجرت نخبگان

دکتر فرجادی در این سخنرانی با دسته‌بندی انواع مهاجرت نخبگان، مهاجرت داخل به داخل را مهمتر از مهاجرت داخل به خارج عنوان می‌کنند. ایشان با اشاره به تاثیر انقلاب الکترونیک و خاصه بسط بسترهای اینترنتی، آگاهی مهاجران از امتیازات مقصد را در پدیده مهاجرت بسیار با اهمیت می‌دانند. دکتر فرجادی در ادامه بحث خود، با ارائه آمارهایی مهاجرت را خاص کشور ایران ندانسته و بیان می‌دارند که کشورهایی مانند انگلستان نیز با این پدیده مواجه اند. همچنین ایشان انواع دیدگاه‌های موجود در باب مهاجرت نخبگان را در این سخنرانی مورد بررسی قرار می‌دهند.
اقتصاد
اقتصاد
پدیده مهاجرت نخبگان
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر غلامعلی فرجادی

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

برنامه‌های دیگر