برنامه دویست و بیستم

چگونگی شکل گیری مکتبی نوین در اقتصاد

دکتر متوسلی در این سخنرانی که در سال ۱۴۰۲ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به برخی مکتب‌های اقتصادی که در صحنه جهانی مطرح شده اند، آن‌ها را داری سه نقیصۀ گُم بودن انسان، عدم خلاقیت و بی‌توجهی به ماوراء الطبیعه (اکتفای صرف به عالم ماده) می‌دانند و در ادامه پیش زمینه تئوری‌سازی جدید را توجه به انسان به ما هو انسان و رفع نواقص دیگر مکاتب عنوان می‌نمایند. بخش پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
اقتصاد
اقتصاد
چگونگی شکل گیری مکتبی نوین در اقتصاد
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر محمود متوسلی

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر