برنامه دویست و بیست و دوم

نقد کتاب: «اسلام سیاسی در ایران»

در این برنامه دکتر حسینی زاده (نویسنده کتاب) ضمن اشاره‌ای مختصر به محتوای کتاب، عنوان می‌کنند که این کتاب بر اساس نظریات جدید علوم سیاسی و علوم اجتماعی نوشته شده و هدف خویش از نگاشتن این کتاب را نوعی نگاه علمی به تاریخ معاصر برای قشر دانشگاهی بیان می‌کنند. در ادامه، ناقدان مهمترین نقاط قوت کتاب را رجوع به منابع متنوع و درجه اول، کمک به فهم نظریه گفتمان، برخورداری از یک منطق تاریخی و جامعیت و روانی متن و مهمترین نقاط ضعف را عدم صراحت در بیان فرضیه و مفروضات، عدم مشخص بودن سوال اصلی و … عنوان می‌نمایند.
علوم سیاسی
علوم سیاسی
نقد کتاب: «اسلام سیاسی در ایران»
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر سید محمدعلی حسینی زاده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شفیعی

دکتر محمود شفیعی

عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

دکتر محمد پزشکی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی

برنامه‌های دیگر