نقد کتاب: «اسلام سیاسی در ایران»

در این برنامه دکتر حسینی زاده (نویسنده کتاب) ضمن اشاره‌ای مختصر به محتوای کتاب، عنوان می‌کنند که این کتاب بر اساس نظریات جدید علوم سیاسی و علوم اجتماعی نوشته شده و هدف خویش از نگاشتن این کتاب را نوعی نگاه علمی به تاریخ معاصر برای قشر دانشگاهی بیان می‌کنند. در ادامه، ناقدان مهمترین نقاط قوت کتاب را رجوع به منابع متنوع و درجه اول، کمک به فهم نظریه گفتمان، برخورداری از یک منطق تاریخی و جامعیت و روانی متن و مهمترین نقاط ضعف را عدم صراحت در بیان فرضیه و مفروضات، عدم مشخص بودن سوال اصلی و … عنوان می‌نمایند.

بشنوید

رابطه قانون و شریعت

این برنامه در سال ۱۴۰۰ برگزار شده است. دکتر میرموسوی در این سخنرانی با اشاره به همپوشانی بحث سه مقوله دین و دموکراسی، دین و دولت و قانون و شریعت، نقطه جدال را استقلال یا عدم استقلال قانون از شریعت و فهم متفاوت از دین بیان می‌کنند. ایشان در ادامه با ورود به مفهوم‌شناسی و بیان سیر تاریخی نظریات پیرامون دو حوزه قانون و شریعت، دیدگاه‌های مختلف را بیان کرده و تحلیل می‌نمایند. بخش پایانی برنامه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

بشنوید

حقوق بشر از سه منظر فلسفی، حقوقی و سیاسی

این سخنرانی در سال ۱۳۹۱ برگزار شده است. دکتر موسوی اردبیلی با بیان تاریخچه حقوق بشر، قدمت آن را پیش از تدوین اعلامیه جهانی در سال ۱۹۴۸ عنوان کرده و با بیان برخی چالش‌های مفهومی در رابطه با حق و بشر به کارکرد فلسفه در تبیین این مفاهیم می‌پردازند. دکتر قربان نیا نیز با تفکیک بُعد فلسفی و حقوقی مفهوم حقوق بشر اظهار می‌دارند که حقوق بشر در بعد حقوقی با چالش مفهومی چندانی مواجه نیست، همچنین ایشان با تفکیک بین حق داشتن و حق بودن بیان می‌دارند که منظور از حقوق بشر حق داشتن است و اسلام در این زمینه سابقه‌ای قابل توجه دارد. در پایان این برنامه نیز دکتر حقیقت با طرح مباحثی پیرامون اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مزایا و چالش‌های آن، جهانشمولی و نسبی گرایی را در حوزه حقوق بشر به بحث گذاشته و استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط کشورهای غربی را نقد می‌نمایند.

بشنوید

جماعت گرایی و نقد مبانی اخلاقیِ حقوق بشر معاصر

این برنامه در سال 1396 برگزار شده است. دکتر قاری سید فاطمی با تعریف فلسفی حقوق بشر، آن را فرد گرا و در عین حال دیگرگرا و یک نظام هنجاری کاملا لیبرال معرفی می نمایند و بیان می دارند که این نظام، نظامی است که یک پای آن در اخلاق است و پای دیگرش در حقوق و به بیانی حقوق بشر، اخلاقی ترین سویه حقوق و حقوقی ترین سویه اخلاق است. در ادامه دکتر حقیقت با بیان علت انتخاب عنوان این برنامه به ارتباط مفاهیم آن اشاره کرده و مباحثی پیرامون جماعت گرایان و آرای حقوق بشری رالز ارائه کرده و انتقادات جماعت گرایان به حقوق بشر لیبرال را بحث می نمایند.

بشنوید

حقوق بشر از منظر جان رالز

این برنامه در سال 1396 برگزار شده است. دکتر هوشمند با معرفی ابعاد مختلف اندیشه رالز در باب حقوق بشر، عدالت، دموکراسی و … تفاوت نگاه وی با دیگر اندیشمندان این حوزه را واکاوی می نمایند. دکتر مجاهدی نیز با تقسیم بندی حقوق بشر در آثار رالز حرکت او را در راستای دغدغه مندی به نوع بشر عنوان کرده و به تفسیر جهانشمولی از نگاه رالز می پردازند و در نهایت دکتر میرموسوی با اشاره به مباحث حقوق بشری رالز، تلاش او را در جهت پاسخ به معضلی در نظریه سیاسی هنجاری عنوان می نمایند و به واکنش مکاتب مختلف از جمله جماعت گرایی به مباحث رالز اشاره می کنند.

بشنوید