برنامه یکصد و شصت و هشتم

چیستی زبان دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

دکتر موسوی کریمی در این برنامه که در سال ۱۴۰۱ و در رابطه با معرفی کتاب تالیفی ایشان با عنوان: «چیستی زبان دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان» برگزار شده، در ابتدا با بیان مقدماتی در مورد چیستی زبان دین، دلایل خویش را در رد رویایی بودن این زبان بیان نموده و با بررسی برخی یافته‌های علوم تجربی جدید و نظریات فلاسفه و متکلمان اسلامی و غربی مرتبط با بحث، دلایلی را له غیر رویایی بودن زبان دین ارائه می‌نمایند و در ادامه توضیحاتی پیرامون محتوای کتاب و چرایی انتخاب مطالب موجود در آن ارائه می‌دهند. بخش پایانی برنامه نیز به پرسش و پاسخ و بررسی نقدهای حضار اختصاص دارد.
الهیات
الهیات
چیستی زبان دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
/

سخنران (ها)

میر سعید موسوی

دکتر میرسعید موسوی کریمی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر