برنامه یکصد و چهل و ششم

بررسی نظمِ عددی قرآن

دکتر حقیقت در این سخنرانی با ارائه گزارشی از کار تحقیقی صورت گرفته در رابطه با نظم عددی قرآن مصادیقی از آن را بیان نموده و به برخی تفاسیر ارائه شده اشاره می نمایند. همچنین ایشان بین نظم و اعجاز عددی تفکیک قائل می شوند و در این باره توضیحاتی ارائه می نمایند.
الهیات
الهیات
بررسی نظمِ عددی قرآن
Loading
/

سخنران (ها)

حقیقت

دکتر سید صادق حقیقت

عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر