سید صادق حقیقت

دپارتمان علوم سیاسی (1380 - تاکنون)دکتر سیدصادق حقیقت (متولد ۱۳۴۱، اصفهان) استاد تمام دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» را در دانشگاه تهران (1372)، کارشناسی ارشد «روابط بین‌الملل» را در دانشكده‌ روابط‌ بين‌الملل‌ (1374) و دكتری «علوم‌ سياسی، گرايش‌ انديشه‌ سياسی» را در دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ (1380) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1360 با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، محقق نمونه استان قم و دانشگاه مفيد و بنیاد ملی نخبگان در سال‌های 1382، 1383، 1385، 1389، 1392 و 1394 و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384 است.

ارتباط

کتاب‌ها


- فلسفه سياسی و روش ­شناسی (تهران، كوير، 1398).

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (تهران، هرمس، 1396).

سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی (تهران، کویر، 1395).

نقد متون سیاسی (نشر طبا، 1391).

فربه و نحیف، مایکل والزر، ترجمه سید صادق حقیقت (و مرتضی بحرانی)، (تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پاییز 1389).

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (تهران، سمت، 1387)؛ ویراست دوم (قم، دانشگاه مفید، 1392).

روش شناسی علوم سياسی (قم، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۵).

مبانی، اهداف‌ و اصول‌ سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی‌ (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385‌).

السیاسة الخارجیة للدولة الاسلامیة: اسسها، اصولها، اهدافها، تعریب حسن علی مطر (منشورات المحبین، 2013).

مسأله‌شناسی مطالعات‌ سياسی اسلامی (قم: بوستان كتاب، ۱۳۸۳).

سياست‌ در اسلام‌ : كتابشناسی توصيفی (تهران‌: همراه، 1383‌).

توزيع‌ قدرت‌ در انديشه‌سياسی شيعه‌ (تهران: هستی نما،1381).

توزیع السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی، تعریب حسین صافی (بیروت: مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، 2014).

مبانی حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، 1381). مشترک

مبادئ حقوق الانسان فی الاسلام و المذاهب الاخری، تعریب خلیل زامل العصامی، لبنان، مرکز الغدیر، 2011 (1432 ق).

Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).

ست نظريات حول انتصار الثوره الاسلاميه، المترجم: مختار الاسدي (طهران: الهدی، 1384).

درآمدی بر انديشه‌ سياسی اسلامی (ويراسته‌) (تهران‌: الهدی، 1378).

مدخل‌ الي‌ الفكر السياسي‌ في‌ الاسلام‌ (اعداد). المترجم‌ :خليل‌ عصامي‌ (طهران‌ :الهدي‌ ،1421ق ).

گفتگوی تمدنها و برخورد تمدنها (قم‌: طه‌، 1378).

حوارالحضارات و صدامها، ترجمه السيدعلی الموسوی (لبنان: دارالهادی، 1421ق).

انديشه‌ سياسی در اسلام‌: كتابشناسی توصيفی (تهران‌: الهدی، 1377).

انقلاب‌ اسلامی و چرايی و چگونگی رخداد‌ آن (قم‌: نهاد نمايندگی، 1377 به‌ بعد) .

سالشمار تاريخ‌ و روابط‌ بين‌ الملل‌ (قم‌: خُرّم‌، 1377) .

مسؤوليتهای فراملی در سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی (تهران‌: مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، 1376) .

‌مقالات


"سعدی و سنّت‌های فکری سازنده عرف سیاسی"، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سوم (تابستان 1397).

"انقلاب اسلامی ایران: مقایسه «نظریه رهبری مذهبی» با دیگر نظریه ها"، سیاست نامه مفید، ش 3 (پاییز و زمستان 1396).

"آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی"، سیاست نامه مفید، ش 2 (بهار و تابستان 1396).

"بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر"، آینه پژوهش، ش 169 (فروردین و اردیبهشت 1396).

"حوزه انقلابی و مسئولیت های فراملی" (کرسی ترویجی)، در: همت بدرآبادی (به اهتمام)، حوزه انقلابی: مسئولیت های ملی و فراملی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1396.

"بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الثانی، فی: نصوص معاصرة، ش 50 (ربیع 2018/ 1439 ق).

"بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الاول، فی: نصوص معاصرة، ش 49 (شتاء 2018/ 1439 ق).

"عقل نواندیشانه و عقل روشنفکرانه"، در: محمدتقی فاضل میبدی (به کوشش)، فقه و تدبیر (یادنامه آیت الله العظمی اردبیلی)، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله اردبیلی، 1396.

"ولایت و نظارت در فقه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (نشست های علمی)، ج 1، تهران، عروج، 1396.

"ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (مجموعه مقالات)، ج2 ،تهران، عروج، 1396.

"بررسی و نقد دو دیدگاه حداکثری و حداقلی با تأکید بر اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام" (میزگرد با دکتر هادی صادقی)، در: نظریه پردازی های دینی، ج 7: اندیشه سیاسی اسلام، قم، محراب فهیم، بی تا.

"سیاست فاضله در مکتب سیاسی علوی"، در: سیاست: مجموعه مقالات همایش بین المللی حکومت علوی: نگاهی پس از چهارده قرن، قم، دانشگاه مفید، 1396.

"بررسی ماهیت نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی کلاسیک (با نگاهی به فقه اسلامی)، در: ابراهیم عزتی (و دیگران)، همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی (مجموعه مقالات)، ج 1، تهران، مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، 1395، ص 490-509.

"صلح جهانی: مقایسه ای بین دیدگاه کانتی و اسلامی"، مجله حقوق بشر، ش 21 (بهار و تابستان 1395).

"اجتهاد و هرمنوتیک: پیوند یا گسست؟"، در: سید کاظم سید باقری، هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.

"نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش 6 (زمستان 1394).

“Transnational Responsibilities and Human Rights in the Foreign Policy of Iran”, Just Peace Diplomacy Journal, No 12 (Winter 2015)

- "فقه سیاسی و دموکراسی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش 4 (تابستان 94).

"شیعه"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد هفتم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396.

"تعالی / استعلاء"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1395.

"پوچ گرایی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1394.

"ازخودبیگانگی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1394.

"روانشناسی شخصیت و مسأله ساختار / کارگزار (مطالعه موردی: امام خمینی و کارتر)"، : مجله علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش 31 (تابستان 1394).

"تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید"، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 80 (تابستان 1393).

"اسماعیلیان نزاری، از خشونت تا تجددگرایی"، فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، ش 1 (پاییز 1393).

"تحلیل گفتمانی وحدت شیعه و سنی"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 47 (پاییز 1393).

"Persian Mirrors for Princes: Pre-Islamic and Islamic Mirrors Compared" , in: Regula Forster & Neguin Yavari (ed), Global Medieval: Mirrors for Princes Reconsidered, US, Harvard University, 2015.

"نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی"، در: عبدالمجید مبلغی (به کوشش)، نواندیشی دینی، قم، پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1393.

"التجدید الدینی بین الاتجاه الرادیکالی و الحداثوی"، نصوص معاصرة، ش 52-53 (خریف و شتاء 2019، 1440 ق).

"معنا و شرایط جنگ مقدس در افکار ابن میمون"، فصلنامه مطالعات منطقه ای، ش 55 (زمستان 1393).

"مبانی معرفتی نظریه همروی"، در: مجمع عالی حکمت اسلامی، علم دینی: دیدگاه ها و تحلیل ها، قم، انتشارات حکمت اسلامی، 1393.

"سلفی گری در مقابل نواندیشی دینی"، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری در جهان اسلام"، ج 8، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، 1393، ص 267-299.

"السلفیة فی مواجهة احیاء الفکر الدینی"، مجموعة مقالات المؤتمر العالمی حول آراء علماء الاسلام فی التیارات المتطرفة و التکفیریة، المجلد الثامن، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، 1435 ه.ق.، ص 223-251.

"جایگاه حقیقت و عقلانیت در تبارشناسی میشل فوکو"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد، ش 23 (بهار 1393) ؛ و "میشل فوکو و کالبدشکافی حقیقت و عقلانیت"، ارائه شده به: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 93.

"انقلاب اسلامی و روانشناسی سیاسی امام خمینی (ره) و کارتر"، مجله علمی - پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش 26 (بهار 1393).

"التبادل الحضاری بین الهخامنشیین والفینیقیین: دراسة مقارنة بین المنهجیتین التقلیدیة والحدیثة" ، فی: نصوص معاصرة، ش 40-41 (خریف و شتاء 2016)

Jean-Michel Mouton (& Jacque Paviot), Civilisations en Transition, Liban, Centre International des Sciences de l' Homme (CISH), 2014.

"تولید علم اسلامی؛ راهبردی برای وحدت تمدنی جهان اسلام"، ارائه شده به دومین کنگره بین - المللی علوم انسانی اسلامی، 1392.

"تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی"، مجله علمی- پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش 14 (پاییز و زمستان 1392).

"همروی فلسفه سياسی و فقه سياسی"، آینه پژوهش، ش 143- 144 (آذر- اسفند 92).

"نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی سنت آگوستین"، مجله علمی- پژوهشی غربشناسی بنیادی، ش 3، سال 4 (پاییز و زمستان 92).

"معرفت شناسی سیاست در حکمت متعالیه"، در: محمد نصیری (و محمدرضا بحرانی)، مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ج 3، بوشهر، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین، 1392، ص 281-296.

"تشیع، بنیادگرایی و اسلام سیاسی"، مجله اسلام سیاسی، ش 1 (پاییز 1392).

"رویکردی فضیلت مدارانه به هویت ملی"، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، ش 58 (تابستان 1392).

"نگاهی به کتاب لائیسیته چیست؟"، آینه پژوهش، ش 139 (فروردین و اردیبهشت 1392).

"دین و حقوق بشر نحيف و فربه"، مجله حقوق بشر، ش 14 (پاییز و زمستان 1391).

"بررسی نظریه جهاد ابتدایی در فلسفه سیاسی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال دوم، ش 9 (زمستان 1390).

"آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش 19 (پاییز 1391).

"فقه سیاسی و نظریه دولت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 38 (تابستان 1391). - "مقایسه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال دوم، ش 7 (تابستان 1390).

"نقد و بررسی کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین"، در: شریف لک زایی (به اهتمام)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر دوم (نشست ها و گفتگوها)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.

"Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", in: Selected Academic Proceedings, Johns Hopkins University, 2011.

"التشیع و العلمانیة: قراءة فی المنطلقات و المسارات"، ترجمة محمد عبدالرزاق، نصوص معاصرة، العدد 23 (صیف 2011).

"Islam, Communitarianism and Human Rights", paper presented at the workshop on "Islam and Human Rights", Exeter, June, 22-23, 2011.

"نظریه همروی و دانش سیاسی"، ارائه شده به همایش انجمن علوم سیاسی تحت عنوان "رویکرد ایرانی به سیاست"، 5 خرداد 1390.

"فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 32 (زمستان 1389).

"ازدواجیة دور المصلحة فی الفقه السیاسي الشیعي"، ترجمه: نظیرة غلاب، الاجتهاد و التجدید، العددان 28-29 (خریف و شتاء 2014م- 1435 ه.ق.).

"Democracy: A Comparison between Islam and Liberalism", paper presented at the seminar on "Islam and Europe: Religion, Law, Identity", Bologna, March, 14-15, 2011.

مسئله ساختار/کارگزار در علوم اجتماعی، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، ش 64-65 (پاییز 1389).

"العلاقة بین الفکر السیاسی للنایینی و الکواکبی"، مقاله ارائه شده به کنفرانس "اولویات اصلاح در جهان اسلام: دولت و شهروندی"، استانبول، 10 و 11 آذر 1389.

"مشروع تجديد الفكر الديني: ملاحظات نصية ومنهجية"، ترجمة: علي آل دهر الجزائري، نصوص معاصرة، السنة الخامسة، العدد العشرون، خریف 2010 م (1431 ه).

"نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی"، علوم سیاسی، ش 49 (بهار 1389).

"تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29 (بهار 1389).

"Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Journal of Third World Studies, Vol. XXVIIm No 1 (Spring 2010), pp. 85-105, and in: Lloyd Ridgeon (ed), Shi'i Islam and Identity, London & New York, I.B. Tauris, 2012. -"Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective" , in: Bas de Gaay Fortman (and others) (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan, 2010.

"ولایة الفقیه: دراسة فی نظریات فقهیة"، ترجمة: السید حسن مطر الهاشمی، الاجتهاد و التجدید، العدد 13-14، شتاء و ربیع 1431 ق (2010 م).

- "بررسی و نقد نظریه های دولت در فقه شیعه"، علوم سیاسی، ش 48 (زمستان 1388).

"نظریات الدولة فی فقه الشیعة: قراءة نقدیة"، ترجمة صالح البدراوی، الاجتهاد و التجدید، العدد 26-27 (ربیع و صیف 1434، 2013).

"Principles of Peace in Islam: A Theoretical Framework", paper presented at the conference on "Fostering Peace through Abrahamic Religions: The Promise and Pitfalls", Switzerland, Feb, 7-9, 2010.

"(بررسی و نقد کتاب) سکولاریسم اسلامی، مجله علوم سیاسی، ش 47 (پاییز 1388).

"تشیع و عرفی گرایی"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین المللی، ش 18 (تابستان 1388).

- "نقدی بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن"، مجله علوم سیاسی، ش 46 (تابستان 1388).

"A Shift in Shia Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter University, June 4-5, 2009.

"نقدهایی مشابه به متن هایی متفاوت: بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت"، علوم سیاسی، ش 43 (پاییز 1387).

”گفتمان“، در عباس منوچهری (به اهتمام) و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1387.

"الوحدة الاسلامیة: تحلیل خطابی و معالجة سیسیولوجیة"، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، العدد 11 (صیف 2007 م/ 1428 ه).

"تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی"، فصلنامه علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه (روش شناسی علوم انسانی)، ش 55 (تابستان 1387).

"ظرفیت سنجی مفاهیم سیاسی مدرن"، فصلنامه علوم سیاسی، ش 38 (تابستان 1386).

"نواندیشی دینی: ملاحظاتی متن گرایانه و روش شناسانه"، ارائه شده به سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386).

"از ساختارگرايی تا پساساختارگرايی"، حوزه و دانشگاه، ش ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶).

“Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.

«هرمنوتيك و مطالعات اسلامی»، در: علی اکبر علیخانی و همکاران، روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.

"آسيب شناسی فرهنگ سياسی ايرانيان"، اعتماد (۸ و ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶).

”جستارهای نظری در باب رهبری مذهبی“، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج 1، قم، نشر معارف، 1385.

"آسيب شناسی حكومت اسلامی در سيره نبوی"، علوم سياسی، ش ۳۵ (پاييز ۱۳۸۵)؛ و در: جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

"گفتگوی فرهنگ ها، ضرورت دنیای پسامدرن"، ارائه شده به همایش گفتگوی فرهنگ ها، مسکو، اکتبر 2006.

"بررسی و نقد كتاب نظام سياسی و دولت در اسلام"، مجله علمي – پژوهشی نامه مفيد، ش 50 (آبان 1384).

“انديشه سياسی ملاصدرا؟“, مجله علوم سياسی، ش 30 (تابستان 1384).

”گفتمان و مطالعات اسلامی و ايرانی“، مجله پژوهش و حوزه، ش 21-22 (1384).

"تحديد مصلحت"، فرهنگ انديشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

"هم نهاد سازی سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان" (مصاحبه)، مجله زنان، ش 122 (تير ماه 1384).

”هويت ايرانی: تحليلی گفتمانی“، ارائه شده به سومين همايش حقوق بشر دانشگاه مفيد، ۱۳۸۴. - «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادله برون دينی و درون دينی»، مباني نظری حقوق بشر، مركز حقوق بشر دانشگاه مفيد، 1384.

«طبقه‌بندی دانش‌ سياسی در جهان‌ اسلام‌»، علوم سياسی، ش 28 (زمستان 1383)، و در: داود فيرحي،(به کوشش)، روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

”توليد علم و رويارويی با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدی بر آزاد انديشی و نظريه پردازی در علوم دينی، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشی حوزه علميه، ۱۳۸۳.

“انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی گفتمانی“، ارائه شده به كنفرانس بين المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آينده، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسفند 1377؛ و چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

«گونه شناسی ارتباط دين و سياست در انديشه سياسی شيعه»، مجله علمی - پژوهشی نامه مفيد، ش ۴۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳).

“Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.

"شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت"، ترجمه فریبا رضوی، خرد نامه همشهری (شهریور 1385).

“Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.

”معرفی و نقد كتاب ما چگونه ما شديم؟“، نامه علوم انسانی، ش 8 و9، (تابستان، پاييز و زمستان 1382 و بهار 1383).

"”جهانی سازی و مسئوليت های فراملی“، در سيد طه مرقانی (به اهتمام)، جهانشمولی اسلام و جهانی سازی، ج ۳، تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲.

”در باب نسبت سنجی دين و دموكراسی“، سروش انديشه، سال دوم، ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرم شاد (به اهتمام)، مردم سالاری دينی، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.

”آشفتگی مفاهيم سياسی در ايران معاصر“، مجله علوم سياسی، ش 24، (زمستان 1382).

”نقدی بر روش شناسی فلسفه سياست و علم سياست“،مجله علوم سياسی، ش ۲۳، (پاييز 1382)؛ و در حمید پارسانیا، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم، کتاب فردا، 1389، ص 95-102.

”بحران روش شناسی در علوم سياسی“، مجله علوم سياسی، ش 22، (تابستان 1382).

«ملاحظاتی درباره‌ كتاب‌ قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ »، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381) .

”چرا خاتمی به ميان دانشجويان نمی رود؟ (روانشناسی سياسی خاتمی)“، گفتگو با هفته نامه گوناگون (10و17/3/1382).

"National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.

«ملاحظاتی درباره‌ كتاب‌ قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ »، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381) .

”گفتگوی تمدن ها و برخورد تمدن ها“، در عبدالرسول‌ بيات‌ با همكاری جمعی‌ از نويسندگان، فرهنگ‌ واژه‌ها (قم‌: مؤسسه‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ دينی،1381).

«امام‌ علی‌ (ع‌) و آسيب‌شناسی حكومت‌ اسلامی»، مجله‌ كتاب‌ نقد، ش‌ 18(بهار 1380). و «آسيب‌شناسی حكومت‌ از ديدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، در دانشنامه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، ج‌ 6 (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامی، 1380) صص‌ 75 - 108.

«چيستی و گونه‌های فلسفه‌ سياسی»، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد، ش‌ 25 (بهار 1380).

«حقوق‌ بشر اسلامی: شرايط‌ امكان‌ و امتناع‌»، در حقوق‌ بشر و گفتگوی تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفيد،1380).

«وفاق‌ اجتماعی و توزيع‌ قدرت‌»، در همايش‌ رقابتهای سياسی و امنيت‌ ملی، مقالات‌، ج‌ 1 (تهران‌: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، 1379).

«انديشه‌ سياسی ـ كلامی عبده‌». مجله‌ نامه‌ مفيد، ش‌ 22 (تابستان‌ 1379).

«شش‌ نظريه‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامی»، در راه‌ انقلاب‌: مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشی درباره‌ انقلاب‌ اسلامی. ج‌ 1 (تهران‌: هماهنگ‌، 1378).

«نگاهی‌ به‌ كتاب‌ بنيادهای علم‌ سياست‌». مجله‌ آيينه‌ پژوهش‌، ش‌ 57 (مرداد و شهريور 1378).

«سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی از ديدگاه‌ امام‌ خمينی» در امام‌ خمينی و حكومت‌ اسلامی‌، ج‌ 6 (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی، 1378).

«نقد سياست‌ خارجی جمهوری اسلامی ايران‌». روزنامه‌ خرداد (29 و 30/1/1378).

"انگیزه ها و ریشه های انقلاب اسلامی"، در انقلاب اسلامی: گذشته، حال و آینده (به زبان روسی)، مسکو، 1999.

«جايگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در انديشه‌ سياسی اسلامی» فصلنامه علمی - پژوهشی علوم‌سياسی، ش‌ 3 (زمستان‌ 1377).

«نگاهی‌ به‌ هرمنوتيك‌، كتاب‌ و سنت‌»، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم‌ سياسی، ش‌ 1 (تابستان‌ 1377).

«آسيب‌شناسی انقلاب‌ اسلامی» در جرعه‌ جاری: سی مقاله‌ پژوهشی پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامی (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامی، 1377).

«مشروعيت‌ و جمهوريت‌ در انديشه‌ سياسی شيعه‌» در جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامی (مجموعه‌ مقالات‌) (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی‌، 1377).

«مبانی نظری حقوق‌ بشر در اسلام‌»، مجله‌ قبسات‌، ش 5 و 6 (پاييز و زمستان‌ 1376) .

”چالشهای نظری جامعه‌ مدنی در حكومت‌ اسلامی» در تحقق‌ جامعه‌ مدنی در انقلاب‌ اسلامی ايران‌ (مجموعه‌ مقالات‌) - (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی، 1376).

«نقد كتاب‌ مبانی انديشه‌ سياسی اسلام‌». مجله‌ حكومت‌ اسلامی، ش‌ 4 (تابستان‌ 1376).

«اصول‌ عدالت‌»، مجله‌ نقد و نظر. ش ‌10- 11 (بهار و تابستان‌ 1376).

«ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی». مجله حکومت اسلامی، ش 3 (بهار 1376).

«نگاهی به‌ فلسفه ‌سياسی اسلام‌»، مجله‌ حكومت‌ اسلامی‌، ش‌ 2 (زمستان‌ 1375) و «الفلسفة‌ السياسية‌ في‌ الاسلام‌»، مجله‌ التوحيد، ش‌ 94 (مايس‌ 1998).

«منگنه‌ ذلت‌ يا شهادت‌» در مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ عاشورا (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی، 1374)، صص‌ 111ـ122.

«استنباط‌ و زمان‌ و مكان‌»، در: اجتهاد و زمان‌ و مكان‌ ج‌ 2 (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی‌، 1374).

‌طرح‌های پژوهشی


بررسی ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی مدارس علوم دینی اهل سنت، (دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، 1397).

نخبگان از منظر دینی (مجمع تشخیص مصلحت، 1391).

آسيب‌شناسی فرهنگ‌ سياسی ما (مركز پژوهشهای صدا و سيما، 1376).

آسيب‌شناسی سياسی - اجتماعی روحانيت‌ (مركز مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، 1381).

آسيب‌شناسی علوم‌ سياسی در حوزه‌ انديشه‌ شيعی (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1375).

الكفار و اولادهم‌ من‌ حيث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌ (رساله‌ حوزه‌، 1374).

حكومت‌های اسلامی در بستر تاريخ‌ (مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، معاونت‌ انديشه‌ اسلامی، 1372).

- دروس‌ انديشه‌ سياسی اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصی، فقه سياسی و روش‌ تحقيق‌ (و روش‌شناسی) در مقطع‌ كارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ مفيد از سال‌ 1380.
- درس "تاریخ اندیشه های سیاسی شیعیان اثنی عشری" در مقطع دکتری دانشگاه ادیان (1392-1393).
- درس "روش شناسی در علوم سیاسی" در مقطع دکتری دانشگاه باقر العلوم (ع).
- دروس‌ انديشه‌ سياسی اسلام‌ و غرب‌ در دانشگاه‌ تهران و باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ 1375.
- «انقلاب‌ اسلامی و ريشه‌های آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌، شهيد بهشتی و علامه‌ طباطبايی (1372 ـ 1375).
- تدریس «کلام سیاسی شیعه» در دانشگاه بین المللی فلوریدا (FIU) در سال 1395 - 1396.
- ریاست دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، از 1397.
- عضو کمیته علمی «همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی»، 1397.
- عضو هیأت تحریریه مجله سیاست و روابط بین الملل، از 1396.
- عضو کمیته علمی "همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی"، گیلان، ایران، 1394.
- عضو هیأت تحریریه مجله حقوق بشر، از 1393.
- عضو کمیته علمی "همایش ملی مدیریت توانمندیها در اقتصاد ایران"، 1392.
- عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی شیعه شناسی، از تابستان 1390.
- مسئول دفتر طرح و برنامه بنیاد فرهنگی هاد، 1389-1393.
- مدير گروه علوم سياسی در دانشگاه مفيد، ۱۳84- 1386.
- عضو كميته علمي همايش انقلاب اسلامی، مسائل و نظام سياسی، 1383.
- معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگی دار الهدیي، ۱۳۸۳- 1388.
- عضو كميته علمی كنفرانس بين المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آن، 1383.
- مشاور سياسی معاونت طرح و برنامه حوزه علميه قم، 1382.
- عضو كميته علمی همايش مردم سالاری دينی، 1382.
- عضو كميته علمی دومين همايش بين المللی حقوق بشر، 1382.
- عضو شورای پژوهشی پژوهشكده انديشه سياسی اسلام، از 1380.
- مسئول گروه فلسفه سياسي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام، قم، 1376 – 1380.
- مسئول مركز زبان دفتر تبليغات اسلامی، 1369 – 1370.

بین المللی


"همایش چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران"، انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، 19 فروردین 1398.

"کارگاه بین المللی معاضدت حقوقی و متون حقوقی، مؤسسه بین المللی مطالعات عالی علوم کیفری (ISISC)، سیراکوزا، 17- 19 دسامبر 2014 (26-28 آذر 93).

"المؤتمر الدولی حول "حضارات في طور الانتقال: مجتمعات غازية ومجتمعات مركّبة عبر التاريخ، لبنان نموذجا"، جبیل (لبنان)، 4 و 5 و 6 ایلول (سبتمبر) 2014.

"دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی"، ایران، دیماه 1392.

"کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی"، ایران، 1392.

سمینار بین المللی "رویکردهایی نو به تاریخ اندیشه سیاسی: ارزیابی مجدد آینه های شاهی"، برلین، 2 و 3 نوامبر 2012 (12 و 13 آبان 1391).

کارگاه "اسلام و حقوق بشر"، دانشگاه اگزتر، 22 و 23 ژوئن 2011 (1 و 2 تیر 1390).

سمینار بین المللی "اسلام و اروپا: دین، حقوق و هویت"، بلونیا، ایتالیا، 14 و 15 مارس 2011 (24 و 25 اسفند 1389).

سمینار بین المللی سه جانبه (ایرانی، ترکی و عربی): "أولويات الإصلاح في العالم الإسلامي: الدولة و المواطنة"، استانبول، 1و 2 دسامبر 2010 (10 و 11 آذر 1389).

سمینار بین المللی "ارتقای صلح از طریق ادیان ابراهیمی: انتظار و چالشها"، بازل (سوئیس)، 7- 9 فوریه 2010 (18-20 بهمن 1388).

سمینار بین المللی "حقوق بشر اسلامی"، لبنان، 5 و 6 اوت 2009 (14 و 15 مرداد 1388).

سمینار بین المللی "تنوع و تغییر در فقه شیعی"، دانشگاه اگزتر، 4 و 5 ژوئن 2009 (14 و 15 خرداد 1388).

کارگروه مشترک دانشگاه مفید، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین الملل (سیاست خارجی ج.ا.ا. و حقوق بشر)، 17 اردیبهشت 1386.

همايش بين المللی "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۶.

همایش بین المللی "گفتگوی فرهنگ ها"، مسکو، 5 و 6 آبان 1385 (27 و 28 اکتبر 2006).

همایش بین المللی "هرمنوتیک، سیاست مبتنی بر متون دینی و حقوق بشر: بین متن و زمینه"، هلند، 18-20 می 2006 (28-30 اردیبهشت 1385).

همايش بين المللی "هويت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ايران، دانشگاه مفيد، اردیبهشت 1384.

همايش بين المللی ”لائيسيته و حقوق بشر“، دانشگاه شهيد بهشتی، ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۸۳.

همايش بين المللی ”امام مهدی، عدالت و جهانی شدن“، لندن، ۵ مهر ماه ۱۳۸۳.

كنفرانس بين المللی ”انقلاب اسلامی و چشم انداز آينده“، ايران، 27 و 28 ارديبهشت 1383.

همايش بين المللی ”رهبری مذهبی“، پيشاور، 23 اسفند 1382.

همايش بين المللی ”مردم سالاری دينی“ ، ايران، دانشگاه علامه طباطبايی، 1382.

همايش‌ بين‌المللی «مبانی نظری حقوق‌ بشر»،ايران‌، دانشگاه مفيد، 1382.

همايش‌ بين‌المللی روابط‌ ايران‌ و پاكستان‌ در چشم‌انداز تاريخی، پيشاور، 14 و 15 دي‌ ماه‌ 1381.

همايش‌ بين‌المللی «انقلاب‌ اسلاميی: گذشته‌، حال‌، آينده‌»، مسكو،12 و 13 اسفند 1377.


‌داخلی


"چهل سال انقلاب اسلامی: بازخوانی گذشته، نگاه به آینده"، دوازدهمین همایش سالانه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج کشور، مشهد مقدس (31 تیر تا 2 مرداد 1397).

همایش "نواندیشی دینی"، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی، قم، 4 و 5 اسفند 1389.

سمینار "نقد آرای دین شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتی اصفهان، 26 آذر 1386.

همايش "سيره نبوی"، قم، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵.

همايش‌ «رقابت‌های سياسی و امنيت‌ ملی»، ايران‌ ،1379.

كنگره‌ «امام‌ خمينی و انديشه‌ حكومت‌ اسلامی»، ايران‌ ،1378..

همايش‌ «جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامی»، ايران‌ ،2 و 3 خرداد 1377.

دومين‌ كنگره‌ «عاشورا»،ايران‌ ،1374.

همايش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدنی در انقلاب‌ اسلامی»، ايران‌ ،11و12 بهمن‌ 1376.

كنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مكان‌»،ايران‌ ،1374.

انديشه سياسی اسلام
انديشه سياسی غرب
روش شناسی
اسلام سياسی و انقلاب اسلامی
روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها