سید صادق حقیقت

دپارتمان علوم سیاسی (۱۳۸۰ - تاکنون)



دکتر سیدصادق حقیقت (متولد ۱۳۴۱، اصفهان) استاد تمام دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «علوم سیاسی» را در دانشگاه تهران (۱۳۷۲)، کارشناسی ارشد «روابط بین‌الملل» را در دانشكده‌ روابط‌ بين‌الملل‌ (۱۳۷۴) و دكتری «علوم‌ سياسی، گرايش‌ انديشه‌ سياسی» را در دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ (۱۳۸۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزه علمیه آغاز و سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، محقق نمونه استان قم و دانشگاه مفيد و بنیاد ملی نخبگان در سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۴ است.

ارتباط

کتاب‌ها


جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل (تهران، کویر، ۱۴۰۰)

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت‌ها (تهران، سمت و دانشگاه مفید، ۱۳۹۹).

بررسی و نقد متون سیاسی (تهران، کویر، ۱۳۹۹).

فلسفه سياسی و روش ­شناسی (تهران، كوير، ۱۳۹۸).

همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (تهران، هرمس، ۱۳۹۶).

سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی (تهران، کویر، ۱۳۹۵).

نقد متون سیاسی (نشر طبا، ۱۳۹۱).

فربه و نحیف، مایکل والزر، ترجمه سید صادق حقیقت (و مرتضی بحرانی)، (تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پاییز ۱۳۸۹).

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (تهران، سمت، ۱۳۸۷)؛ ویراست دوم (قم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲).

روش شناسی علوم سياسی (قم، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۵).

مبانی، اهداف‌ و اصول‌ سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی‌ (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵‌).

السیاسة الخارجیة للدولة الاسلامیة: اسسها، اصولها، اهدافها، تعریب حسن علی مطر (منشورات المحبین، ۲۰۱۳).

مسأله‌شناسی مطالعات‌ سياسی اسلامی (قم: بوستان كتاب، ۱۳۸۳).

سياست‌ در اسلام‌ : كتابشناسی توصيفی (تهران‌: همراه، ۱۳۸۳‌).

توزيع‌ قدرت‌ در انديشه‌سياسی شيعه‌ (تهران: هستی نما،۱۳۸۱).

توزیع السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی، تعریب حسین صافی (بیروت: مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، ۲۰۱۴).

مبانی حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، ۱۳۸۱). مشترک

مبادئ حقوق الانسان فی الاسلام و المذاهب الاخری، تعریب خلیل زامل العصامی، لبنان، مرکز الغدیر، ۲۰۱۱ (۱۴۳۲ ق).

Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).

ست نظريات حول انتصار الثوره الاسلاميه، المترجم: مختار الاسدي (طهران: الهدی، ۱۳۸۴).

درآمدی بر انديشه‌ سياسی اسلامی (ويراسته‌) (تهران‌: الهدی، ۱۳۷۸).

مدخل‌ الي‌ الفكر السياسي‌ في‌ الاسلام‌ (اعداد). المترجم‌ :خليل‌ عصامي‌ (طهران‌ :الهدي‌ ،۱۴۲۱ق ).

گفتگوی تمدنها و برخورد تمدنها (قم‌: طه‌، ۱۳۷۸).

حوارالحضارات و صدامها، ترجمه السيدعلی الموسوی (لبنان: دارالهادی، ۱۴۲۱ق).

انديشه‌ سياسی در اسلام‌: كتابشناسی توصيفی (تهران‌: الهدی، ۱۳۷۷).

انقلاب‌ اسلامی و چرايی و چگونگی رخداد‌ آن (قم‌: نهاد نمايندگی، ۱۳۷۷ به‌ بعد) .

سالشمار تاريخ‌ و روابط‌ بين‌ الملل‌ (قم‌: خُرّم‌، ۱۳۷۷) .

مسؤوليتهای فراملی در سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی (تهران‌: مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، ۱۳۷۶) .


‌مقالات


جهاد ابتدایی از دیدگاه فقه شیعه، فصلنامه شیعه‌شناسی، ش ۷۵ (پاییز ۱۴۰۰).

نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی، مجله آینه پژوهش، ش ۱۸۹ (مرداد و شهریور ۱۴۰۰).

سیاست و اخلاق فضیلت: مقایسه اسلام، لیبرالیسم و جماعت‌گرایی، دوفصلنامه علمی- تخصصی هاد، ش ۲ (بهار و تابستان ۱۴۰۰).

نقد احیای علوم سیاسی، مجله آینه پژوهش، ش ۱۸۸ (خرداد و تیر ۱۴۰۰).

«درآمدی بر تأثیر آموزه مشیت الهی بر پذیرش حکومت مغولان در ایران»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش ۲۳ (بهار ۱۳۹۹).

«نقد موج¬های جماعت¬گرایی به لیبرالیسم»، مجله علمی- پژوهشی رهیافت¬های سیاسی و بین-المللی، ش ۶۱ (بهار ۱۳۹۹).

«خوانشِ قصدگرا به مثابه روشِ تفسیر گفتار سیاسی سعدی»، چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، گرجستان (۱۵ جولای ۲۰۲۰).

«قدرت در گفتار سیاسی فردوسی و هومر»، چهارمین کنفرانس بین¬المللی علوم سیاسی، روابط بین¬الملل و تحول، گرجستان (۱۵ جولای ۲۰۲۰).

«همروی و نواندیشی دینی»، پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی، ۱۳۹۸.

«هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی»، مجله حقوق بشر، سال سیزدهم - شماره ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۷).

«خاستگاه قدرت در اندیشه سیاسی در غرب (با تکیه بر ایلیاد هومر)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش ۳۱۰-۳۱۱ (پاییز و زمستان ۱۳۹۷).

«نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش ۹۹ (تابستان ۹۸).

«فضیلت گریزی و بی تفاوتی به مثابه یک بحران در زیست سیاسی جامعه ایران»، در: علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، ۱۳۹۸.

«انقلاب اسلامی ایران: مقایسه «نظریه رهبری مذهبی» با دیگر نظریه ها»، سیاست نامه مفید، ش ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۹۶).

"سعدی و سنّت‌های فکری سازنده عرف سیاسی"، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سوم (تابستان ۱۳۹۷).

"انقلاب اسلامی ایران: مقایسه «نظریه رهبری مذهبی» با دیگر نظریه ها"، سیاست نامه مفید، ش ۳ (پاییز و زمستان ۱۳۹۶).

"آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی"، سیاست نامه مفید، ش ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۶).

"بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر"، آینه پژوهش، ش ۱۶۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶).

"حوزه انقلابی و مسئولیت های فراملی" (کرسی ترویجی)، در: همت بدرآبادی (به اهتمام)، حوزه انقلابی: مسئولیت های ملی و فراملی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶.

"بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الثانی، فی: نصوص معاصرة، ش ۵۰ (ربیع ۲۰۱۸/ ۱۴۳۹ ق).

"بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الاول، فی: نصوص معاصرة، ش ۴۹ (شتاء ۲۰۱۸/ ۱۴۳۹ ق).

"عقل نواندیشانه و عقل روشنفکرانه"، در: محمدتقی فاضل میبدی (به کوشش)، فقه و تدبیر (یادنامه آیت الله العظمی اردبیلی)، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار آیت الله اردبیلی، ۱۳۹۶.

"ولایت و نظارت در فقه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (نشست های علمی)، ج ۱، تهران، عروج، ۱۳۹۶.

"ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (مجموعه مقالات)، ج۲ ،تهران، عروج، ۱۳۹۶.

"بررسی و نقد دو دیدگاه حداکثری و حداقلی با تأکید بر اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام" (میزگرد با دکتر هادی صادقی)، در: نظریه پردازی های دینی، ج ۷: اندیشه سیاسی اسلام، قم، محراب فهیم، بی تا.

"سیاست فاضله در مکتب سیاسی علوی"، در: سیاست: مجموعه مقالات همایش بین المللی حکومت علوی: نگاهی پس از چهارده قرن، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۶.

"بررسی ماهیت نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی کلاسیک (با نگاهی به فقه اسلامی)، در: ابراهیم عزتی (و دیگران)، همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی (مجموعه مقالات)، ج ۱، تهران، مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، ۱۳۹۵، ص ۴۹۰-۵۰۹.

"صلح جهانی: مقایسه ای بین دیدگاه کانتی و اسلامی"، مجله حقوق بشر، ش ۲۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۵).

"اجتهاد و هرمنوتیک: پیوند یا گسست؟"، در: سید کاظم سید باقری، هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۴.

"نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش ۶ (زمستان ۱۳۹۴).

“Transnational Responsibilities and Human Rights in the Foreign Policy of Iran”, Just Peace Diplomacy Journal, No 12 (Winter 2015)

"فقه سیاسی و دموکراسی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش ۴ (تابستان ۹۴).

"شیعه"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد هفتم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۶.

"تعالی / استعلاء"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۵.

"پوچ گرایی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۴.

"ازخودبیگانگی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۴.

"روانشناسی شخصیت و مسأله ساختار / کارگزار (مطالعه موردی: امام خمینی و کارتر)"، : مجله علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش ۳۱ (تابستان ۱۳۹۴).

"تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید"، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوشی نو در فقه اسلامی، ش ۸۰ (تابستان ۱۳۹۳).

"اسماعیلیان نزاری، از خشونت تا تجددگرایی"، فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، ش ۱ (پاییز ۱۳۹۳).

"تحلیل گفتمانی وحدت شیعه و سنی"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش ۴۷ (پاییز ۱۳۹۳).

"Persian Mirrors for Princes: Pre-Islamic and Islamic Mirrors Compared" , in: Regula Forster & Neguin Yavari (ed), Global Medieval: Mirrors for Princes Reconsidered, US, Harvard University, 2015.

"نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی"، در: عبدالمجید مبلغی (به کوشش)، نواندیشی دینی، قم، پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان ۱۳۹۳.

"التجدید الدینی بین الاتجاه الرادیکالی و الحداثوی"، نصوص معاصرة، ش ۵۲-۵۳ (خریف و شتاء ۲۰۱۹، ۱۴۴۰ ق).

"معنا و شرایط جنگ مقدس در افکار ابن میمون"، فصلنامه مطالعات منطقه ای، ش ۵۵ (زمستان ۱۳۹۳).

"مبانی معرفتی نظریه همروی"، در: مجمع عالی حکمت اسلامی، علم دینی: دیدگاه ها و تحلیل ها، قم، انتشارات حکمت اسلامی، ۱۳۹۳.

"سلفی گری در مقابل نواندیشی دینی"، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری در جهان اسلام"، ج ۸، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، ۱۳۹۳، ص ۲۶۷-۲۹۹.

"السلفیة فی مواجهة احیاء الفکر الدینی"، مجموعة مقالات المؤتمر العالمی حول آراء علماء الاسلام فی التیارات المتطرفة و التکفیریة، المجلد الثامن، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، ۱۴۳۵ ه.ق.، ص ۲۲۳-۲۵۱.

"جایگاه حقیقت و عقلانیت در تبارشناسی میشل فوکو"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد، ش ۲۳ (بهار ۱۳۹۳) ؛ و "میشل فوکو و کالبدشکافی حقیقت و عقلانیت"، ارائه شده به: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، ۳۱ خرداد ۹۳.

"انقلاب اسلامی و روانشناسی سیاسی امام خمینی (ره) و کارتر"، مجله علمی - پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش ۲۶ (بهار ۱۳۹۳).

"التبادل الحضاری بین الهخامنشیین والفینیقیین: دراسة مقارنة بین المنهجیتین التقلیدیة والحدیثة" ، فی: نصوص معاصرة، ش ۴۰-۴۱ (خریف و شتاء ۲۰۱۶)

Jean-Michel Mouton (& Jacque Paviot), Civilisations en Transition, Liban, Centre International des Sciences de l' Homme (CISH), 2014.

"تولید علم اسلامی؛ راهبردی برای وحدت تمدنی جهان اسلام"، ارائه شده به دومین کنگره بین - المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۲.

"تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی"، مجله علمی- پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش ۱۴ (پاییز و زمستان ۱۳۹۲).

"همروی فلسفه سياسی و فقه سياسی"، آینه پژوهش، ش ۱۴۳- ۱۴۴ (آذر- اسفند ۹۲).

"نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی سنت آگوستین"، مجله علمی- پژوهشی غربشناسی بنیادی، ش ۳، سال ۴ (پاییز و زمستان ۹۲).

"معرفت شناسی سیاست در حکمت متعالیه"، در: محمد نصیری (و محمدرضا بحرانی)، مجموعه مقالات کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ج ۳، بوشهر، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین، ۱۳۹۲، ص ۲۸۱-۲۹۶.

"تشیع، بنیادگرایی و اسلام سیاسی"، مجله اسلام سیاسی، ش ۱ (پاییز ۱۳۹۲).

"رویکردی فضیلت مدارانه به هویت ملی"، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، ش ۵۸ (تابستان ۱۳۹۲).

"نگاهی به کتاب لائیسیته چیست؟"، آینه پژوهش، ش ۱۳۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲).

"دین و حقوق بشر نحيف و فربه"، مجله حقوق بشر، ش ۱۴ (پاییز و زمستان ۱۳۹۱).

"بررسی نظریه جهاد ابتدایی در فلسفه سیاسی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال دوم، ش ۹ (زمستان ۱۳۹۰).

"آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش ۱۹ (پاییز ۱۳۹۱).

"فقه سیاسی و نظریه دولت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش ۳۸ (تابستان ۱۳۹۱). - "مقایسه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره ای"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال دوم، ش ۷ (تابستان ۱۳۹۰).

"نقد و بررسی کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین"، در: شریف لک زایی (به اهتمام)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر دوم (نشست ها و گفتگوها)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰.

"Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", in: Selected Academic Proceedings, Johns Hopkins University, 2011.

"التشیع و العلمانیة: قراءة فی المنطلقات و المسارات"، ترجمة محمد عبدالرزاق، نصوص معاصرة، العدد 23 (صیف 2011).

"Islam, Communitarianism and Human Rights", paper presented at the workshop on "Islam and Human Rights", Exeter, June, 22-23, 2011.

"نظریه همروی و دانش سیاسی"، ارائه شده به همایش انجمن علوم سیاسی تحت عنوان "رویکرد ایرانی به سیاست"، ۵ خرداد ۱۳۹۰.

"فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش ۳۲ (زمستان ۱۳۸۹).

"ازدواجیة دور المصلحة فی الفقه السیاسي الشیعي"، ترجمه: نظیرة غلاب، الاجتهاد و التجدید، العددان ۲۸-۲۹ (خریف و شتاء ۲۰۱۴م- ۱۴۳۵ ه.ق.).

"Democracy: A Comparison between Islam and Liberalism", paper presented at the seminar on "Islam and Europe: Religion, Law, Identity", Bologna, March, 14-15, 2011.

مسئله ساختار/کارگزار در علوم اجتماعی، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، ش ۶۴-۶۵ (پاییز ۱۳۸۹).

"العلاقة بین الفکر السیاسی للنایینی و الکواکبی"، مقاله ارائه شده به کنفرانس "اولویات اصلاح در جهان اسلام: دولت و شهروندی"، استانبول، ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۸۹.

"مشروع تجديد الفكر الديني: ملاحظات نصية ومنهجية"، ترجمة: علي آل دهر الجزائري، نصوص معاصرة، السنة الخامسة، العدد العشرون، خریف ۲۰۱۰ م (۱۴۳۱ ه).

"نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی"، علوم سیاسی، ش ۴۹ (بهار ۱۳۸۹).

"تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش ۲۹ (بهار ۱۳۸۹).

"Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Journal of Third World Studies, Vol. XXVIIm No 1 (Spring 2010), pp. 85-105, and in: Lloyd Ridgeon (ed), Shi'i Islam and Identity, London & New York, I.B. Tauris, 2012. -"Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective" , in: Bas de Gaay Fortman (and others) (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan, 2010.

"ولایة الفقیه: دراسة فی نظریات فقهیة"، ترجمة: السید حسن مطر الهاشمی، الاجتهاد و التجدید، العدد ۱۳-۱۴، شتاء و ربیع ۱۴۳۱ ق (۲۰۱۰ م).

- "بررسی و نقد نظریه های دولت در فقه شیعه"، علوم سیاسی، ش ۴۸ (زمستان ۱۳۸۸).

"نظریات الدولة فی فقه الشیعة: قراءة نقدیة"، ترجمة صالح البدراوی، الاجتهاد و التجدید، العدد ۲۶-۲۷ (ربیع و صیف ۱۴۳۴، ۲۰۱۳).

"Principles of Peace in Islam: A Theoretical Framework", paper presented at the conference on "Fostering Peace through Abrahamic Religions: The Promise and Pitfalls", Switzerland, Feb, 7-9, 2010.

"(بررسی و نقد کتاب) سکولاریسم اسلامی، مجله علوم سیاسی، ش ۴۷ (پاییز ۱۳۸۸).

"تشیع و عرفی گرایی"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین المللی، ش ۱۸ (تابستان ۱۳۸۸).

- "نقدی بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن"، مجله علوم سیاسی، ش ۴۶ (تابستان ۱۳۸۸).

"A Shift in Shia Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter University, June 4-5, 2009.

"نقدهایی مشابه به متن هایی متفاوت: بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت"، علوم سیاسی، ش ۴۳ (پاییز ۱۳۸۷).

”گفتمان“، در عباس منوچهری (به اهتمام) و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، ۱۳۸۷.

"الوحدة الاسلامیة: تحلیل خطابی و معالجة سیسیولوجیة"، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، العدد ۱۱ (صیف ۲۰۰۷ م/ ۱۴۲۸ ه).

"تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی"، فصلنامه علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه (روش شناسی علوم انسانی)، ش ۵۵ (تابستان ۱۳۸۷).

"ظرفیت سنجی مفاهیم سیاسی مدرن"، فصلنامه علوم سیاسی، ش ۳۸ (تابستان ۱۳۸۶).

"نواندیشی دینی: ملاحظاتی متن گرایانه و روش شناسانه"، ارائه شده به سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (۲۶ آذر ۱۳۸۶).

"از ساختارگرايی تا پساساختارگرايی"، حوزه و دانشگاه، ش ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶).

“Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.

«هرمنوتيك و مطالعات اسلامی»، در: علی اکبر علیخانی و همکاران، روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۶.

"آسيب شناسی فرهنگ سياسی ايرانيان"، اعتماد (۸ و ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶).

”جستارهای نظری در باب رهبری مذهبی“، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج ۱، قم، نشر معارف، ۱۳۸۵.

"آسيب شناسی حكومت اسلامی در سيره نبوی"، علوم سياسی، ش ۳۵ (پاييز ۱۳۸۵)؛ و در: جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.

"گفتگوی فرهنگ ها، ضرورت دنیای پسامدرن"، ارائه شده به همایش گفتگوی فرهنگ ها، مسکو، اکتبر ۲۰۰۶.

"بررسی و نقد كتاب نظام سياسی و دولت در اسلام"، مجله علمي – پژوهشی نامه مفيد، ش ۵۰ (آبان ۱۳۸۴).

“انديشه سياسی ملاصدرا؟“, مجله علوم سياسی، ش ۳۰ (تابستان ۱۳۸۴).

”گفتمان و مطالعات اسلامی و ايرانی“، مجله پژوهش و حوزه، ش ۲۱-۲۲ (۱۳۸۴).

"تحديد مصلحت"، فرهنگ انديشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

"هم نهاد سازی سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان" (مصاحبه)، مجله زنان، ش ۱۲۲ (تير ماه ۱۳۸۴).

”هويت ايرانی: تحليلی گفتمانی“، ارائه شده به سومين همايش حقوق بشر دانشگاه مفيد، ۱۳۸۴. - «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادله برون دينی و درون دينی»، مباني نظری حقوق بشر، مركز حقوق بشر دانشگاه مفيد، ۱۳۸۴.

«طبقه‌بندی دانش‌ سياسی در جهان‌ اسلام‌»، علوم سياسی، ش ۲۸ (زمستان ۱۳۸۳)، و در: داود فيرحي،(به کوشش)، روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷.

”توليد علم و رويارويی با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدی بر آزاد انديشی و نظريه پردازی در علوم دينی، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشی حوزه علميه، ۱۳۸۳.

“انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی گفتمانی“، ارائه شده به كنفرانس بين المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آينده، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسفند ۱۳۷۷؛ و چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن ۱۳۸۷ (فوریه ۲۰۰۹).

«گونه شناسی ارتباط دين و سياست در انديشه سياسی شيعه»، مجله علمی - پژوهشی نامه مفيد، ش ۴۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳).

“Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.

"شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت"، ترجمه فریبا رضوی، خرد نامه همشهری (شهریور ۱۳۸۵).

“Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.

”معرفی و نقد كتاب ما چگونه ما شديم؟“، نامه علوم انسانی، ش ۸ و۹، (تابستان، پاييز و زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳).

"”جهانی سازی و مسئوليت های فراملی“، در سيد طه مرقانی (به اهتمام)، جهانشمولی اسلام و جهانی سازی، ج ۳، تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۲.

”در باب نسبت سنجی دين و دموكراسی“، سروش انديشه، سال دوم، ش ۷ و۸ (زمستان ۱۳۸۲)؛ و در محمدباقر خرم شاد (به اهتمام)، مردم سالاری دينی، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.

”آشفتگی مفاهيم سياسی در ايران معاصر“، مجله علوم سياسی، ش ۲۴، (زمستان ۱۳۸۲).

”نقدی بر روش شناسی فلسفه سياست و علم سياست“،مجله علوم سياسی، ش ۲۳، (پاييز ۱۳۸۲)؛ و در حمید پارسانیا، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم، کتاب فردا، ۱۳۸۹، ص ۹۵-۱۰۲.

”بحران روش شناسی در علوم سياسی“، مجله علوم سياسی، ش ۲۲، (تابستان ۱۳۸۲).

«ملاحظاتی درباره‌ كتاب‌ قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ »، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد ، ش‌ ۳۲ (زمستان‌ ۱۳۸۱) .

”چرا خاتمی به ميان دانشجويان نمی رود؟ (روانشناسی سياسی خاتمی)“، گفتگو با هفته نامه گوناگون (۱۰و۱۷/۳/۱۳۸۲).

"National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.

«ملاحظاتی درباره‌ كتاب‌ قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ »، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد ، ش‌ ۳۲ (زمستان‌ ۱۳۸۱) .

”گفتگوی تمدن ها و برخورد تمدن ها“، در عبدالرسول‌ بيات‌ با همكاری جمعی‌ از نويسندگان، فرهنگ‌ واژه‌ها (قم‌: مؤسسه‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ دينی،۱۳۸۱).

«امام‌ علی‌ (ع‌) و آسيب‌شناسی حكومت‌ اسلامی»، مجله‌ كتاب‌ نقد، ش‌ ۱۸(بهار ۱۳۸۰). و «آسيب‌شناسی حكومت‌ از ديدگاه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، در دانشنامه‌ امام‌ علی‌ (ع‌)، ج‌ ۶ (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامی، ۱۳۸۰) صص‌ ۷۵ - ۱۰۸.

«چيستی و گونه‌های فلسفه‌ سياسی»، مجله‌ علمی - پژوهشی نامه‌ مفيد، ش‌ ۲۵ (بهار ۱۳۸۰).

«حقوق‌ بشر اسلامی: شرايط‌ امكان‌ و امتناع‌»، در حقوق‌ بشر و گفتگوی تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفيد،۱۳۸۰).

«وفاق‌ اجتماعی و توزيع‌ قدرت‌»، در همايش‌ رقابتهای سياسی و امنيت‌ ملی، مقالات‌، ج‌ ۱ (تهران‌: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹).

«انديشه‌ سياسی ـ كلامی عبده‌». مجله‌ نامه‌ مفيد، ش‌ ۲۲ (تابستان‌ ۱۳۷۹).

«شش‌ نظريه‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامی»، در راه‌ انقلاب‌: مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشی درباره‌ انقلاب‌ اسلامی. ج‌ ۱ (تهران‌: هماهنگ‌، ۱۳۷۸).

«نگاهی‌ به‌ كتاب‌ بنيادهای علم‌ سياست‌». مجله‌ آيينه‌ پژوهش‌، ش‌ ۵۷ (مرداد و شهريور ۱۳۷۸).

«سياست‌ خارجی دولت‌ اسلامی از ديدگاه‌ امام‌ خمينی» در امام‌ خمينی و حكومت‌ اسلامی‌، ج‌ ۶ (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی، ۱۳۷۸).

«نقد سياست‌ خارجی جمهوری اسلامی ايران‌». روزنامه‌ خرداد (۲۹ و ۳۰/۱/۱۳۷۸).

"انگیزه ها و ریشه های انقلاب اسلامی"، در انقلاب اسلامی: گذشته، حال و آینده (به زبان روسی)، مسکو، ۱۹۹۹.

«جايگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در انديشه‌ سياسی اسلامی» فصلنامه علمی - پژوهشی علوم‌سياسی، ش‌ ۳ (زمستان‌ ۱۳۷۷).

«نگاهی‌ به‌ هرمنوتيك‌، كتاب‌ و سنت‌»، فصلنامه علمی - پژوهشی علوم‌ سياسی، ش‌ ۱ (تابستان‌ ۱۳۷۷).

«آسيب‌شناسی انقلاب‌ اسلامی» در جرعه‌ جاری: سی مقاله‌ پژوهشی پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامی (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامی، ۱۳۷۷).

«مشروعيت‌ و جمهوريت‌ در انديشه‌ سياسی شيعه‌» در جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامی (مجموعه‌ مقالات‌) (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی‌، ۱۳۷۷).

«مبانی نظری حقوق‌ بشر در اسلام‌»، مجله‌ قبسات‌، ش ۵ و ۶ (پاييز و زمستان‌ ۱۳۷۶) .

”چالشهای نظری جامعه‌ مدنی در حكومت‌ اسلامی» در تحقق‌ جامعه‌ مدنی در انقلاب‌ اسلامی ايران‌ (مجموعه‌ مقالات‌) - (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگی انقلاب‌ اسلامی، ۱۳۷۶).

«نقد كتاب‌ مبانی انديشه‌ سياسی اسلام‌». مجله‌ حكومت‌ اسلامی، ش‌ ۴ (تابستان‌ ۱۳۷۶).

«اصول‌ عدالت‌»، مجله‌ نقد و نظر. ش ‌۱۰- ۱۱ (بهار و تابستان‌ ۱۳۷۶).

«ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی». مجله حکومت اسلامی، ش ۳ (بهار ۱۳۷۶).

«نگاهی به‌ فلسفه ‌سياسی اسلام‌»، مجله‌ حكومت‌ اسلامی‌، ش‌ ۲ (زمستان‌ ۱۳۷۵) و «الفلسفة‌ السياسية‌ في‌ الاسلام‌»، مجله‌ التوحيد، ش‌ ۹۴ (مايس‌ ۱۹۹۸).

«منگنه‌ ذلت‌ يا شهادت‌» در مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ عاشورا (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی، ۱۳۷۴)، صص‌ ۱۱۱ـ۱۲۲.

«استنباط‌ و زمان‌ و مكان‌»، در: اجتهاد و زمان‌ و مكان‌ ج‌ ۲ (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خمينی‌، ۱۳۷۴).


‌طرح‌های پژوهشی


بررسی ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی مدارس علوم دینی اهل سنت، (دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ۱۳۹۷).

نخبگان از منظر دینی (مجمع تشخیص مصلحت، ۱۳۹۱).

آسيب‌شناسی فرهنگ‌ سياسی ما (مركز پژوهشهای صدا و سيما، ۱۳۷۶).

آسيب‌شناسی سياسی - اجتماعی روحانيت‌ (مركز مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، ۱۳۸۱).

آسيب‌شناسی علوم‌ سياسی در حوزه‌ انديشه‌ شيعی (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، ۱۳۷۵).

الكفار و اولادهم‌ من‌ حيث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌ (رساله‌ حوزه‌، ۱۳۷۴).

حكومت‌های اسلامی در بستر تاريخ‌ (مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، معاونت‌ انديشه‌ اسلامی، ۱۳۷۲).

دروس‌ انديشه‌ سياسی اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصی، فقه سياسی و روش‌ تحقيق‌ (و روش‌شناسی) در مقطع‌ كارشناسی، کارشناسی‌ ارشد و دکتری به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ مفيد از سال‌ ۱۳۸۰.

درس "تاریخ اندیشه های سیاسی شیعیان اثنی عشری" در مقطع دکتری دانشگاه ادیان (۱۳۹۲-۱۳۹۳).

درس "روش شناسی در علوم سیاسی" در مقطع دکتری دانشگاه باقر العلوم (ع).

دروس‌ انديشه‌ سياسی اسلام‌ و غرب‌ در دانشگاه‌ تهران و باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ ۱۳۷۵.

«انقلاب‌ اسلامی و ريشه‌های آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌، شهيد بهشتی و علامه‌ طباطبايی (۱۳۷۲ ـ ۱۳۷۵).

تدریس «کلام سیاسی شیعه» در دانشگاه بین المللی فلوریدا (FIU) در سال ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶.

ریاست دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید، ۱۳۹۷-۱۴۰۰.

عضو کمیته علمی «همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی»، ۱۳۹۷.

عضو هیأت تحریریه مجله سیاست و روابط بین الملل، از ۱۳۹۶.

عضو کمیته علمی "همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی"، گیلان، ایران، ۱۳۹۴.

عضو هیأت تحریریه مجله حقوق بشر، از ۱۳۹۳.

عضو کمیته علمی "همایش ملی مدیریت توانمندیها در اقتصاد ایران"، ۱۳۹۲.

عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی شیعه شناسی، از تابستان ۱۳۹۰.

مسئول دفتر طرح و برنامه بنیاد فرهنگی هاد، ۱۳۸۹-۱۳۹۳.

مدير گروه علوم سياسی در دانشگاه مفيد، ۱۳۸۴- ۱۳۸۶.

عضو كميته علمي همايش انقلاب اسلامی، مسائل و نظام سياسی، ۱۳۸۳.

معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگی دار الهدیي، ۱۳۸۳- ۱۳۸۸.

عضو كميته علمی كنفرانس بين المللی انقلاب اسلامی و چشم انداز آن، ۱۳۸۳.

مشاور سياسی معاونت طرح و برنامه حوزه علميه قم، ۱۳۸۲.

عضو كميته علمی همايش مردم سالاری دينی، ۱۳۸۲.

عضو كميته علمی دومين همايش بين المللی حقوق بشر، ۱۳۸۲.

عضو شورای پژوهشی پژوهشكده انديشه سياسی اسلام، از ۱۳۸۰.

مسئول گروه فلسفه سياسي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام، قم، ۱۳۷۶ – ۱۳۸۰.

مسئول مركز زبان دفتر تبليغات اسلامی، ۱۳۶۹ – ۱۳۷۰.

بین المللی


چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، گرجستان/ ایران، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹.

پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی، ایران، ۱۳۹۸.

همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران، ۲۱ آذر ۱۳۹۸.

"همایش چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران"، انستیتو شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸.

"کارگاه بین المللی معاضدت حقوقی و متون حقوقی، مؤسسه بین المللی مطالعات عالی علوم کیفری (ISISC)، سیراکوزا، ۱۷- ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۶-۲۸ آذر ۹۳).

"المؤتمر الدولی حول "حضارات في طور الانتقال: مجتمعات غازية ومجتمعات مركّبة عبر التاريخ، لبنان نموذجا"، جبیل (لبنان)، ۴ و ۵ و ۶ ایلول (سبتمبر) ۲۰۱۴.

"دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی"، ایران، دیماه ۱۳۹۲.

"کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی"، ایران، ۱۳۹۲.

سمینار بین المللی "رویکردهایی نو به تاریخ اندیشه سیاسی: ارزیابی مجدد آینه های شاهی"، برلین، ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۱۲ (۱۲ و ۱۳ آبان ۱۳۹۱).

کارگاه "اسلام و حقوق بشر"، دانشگاه اگزتر، ۲۲ و ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ (۱ و ۲ تیر ۱۳۹۰).

سمینار بین المللی "اسلام و اروپا: دین، حقوق و هویت"، بلونیا، ایتالیا، ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۱۱ (۲۴ و ۲۵ اسفند ۱۳۸۹).

سمینار بین المللی سه جانبه (ایرانی، ترکی و عربی): "أولويات الإصلاح في العالم الإسلامي: الدولة و المواطنة"، استانبول، ۱و ۲ دسامبر ۲۰۱۰ (۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۸۹).

سمینار بین المللی "ارتقای صلح از طریق ادیان ابراهیمی: انتظار و چالشها"، بازل (سوئیس)، ۷- ۹ فوریه ۲۰۱۰ (۱۸-۲۰ بهمن ۱۳۸۸).

سمینار بین المللی "حقوق بشر اسلامی"، لبنان، ۵ و ۶ اوت ۲۰۰۹ (۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۳۸۸).

سمینار بین المللی "تنوع و تغییر در فقه شیعی"، دانشگاه اگزتر، ۴ و ۵ ژوئن ۲۰۰۹ (۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۳۸۸).

کارگروه مشترک دانشگاه مفید، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین الملل (سیاست خارجی ج.ا.ا. و حقوق بشر)، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶.

همايش بين المللی "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۶.

همایش بین المللی "گفتگوی فرهنگ ها"، مسکو، ۵ و ۶ آبان ۱۳۸۵ (۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۰۶).

همایش بین المللی "هرمنوتیک، سیاست مبتنی بر متون دینی و حقوق بشر: بین متن و زمینه"، هلند، ۱۸-۲۰ می ۲۰۰۶ (۲۸-۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵).

همايش بين المللی "هويت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ايران، دانشگاه مفيد، اردیبهشت ۱۳۸۴.

همايش بين المللی ”لائيسيته و حقوق بشر“، دانشگاه شهيد بهشتی، ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۸۳.

همايش بين المللی ”امام مهدی، عدالت و جهانی شدن“، لندن، ۵ مهر ماه ۱۳۸۳.

كنفرانس بين المللی ”انقلاب اسلامی و چشم انداز آينده“، ايران، ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۳.

همايش بين المللی ”رهبری مذهبی“، پيشاور، ۲۳ اسفند ۱۳۸۲.

همايش بين المللی ”مردم سالاری دينی“ ، ايران، دانشگاه علامه طباطبايی، ۱۳۸۲.

همايش‌ بين‌المللی «مبانی نظری حقوق‌ بشر»،ايران‌، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۲.

همايش‌ بين‌المللی روابط‌ ايران‌ و پاكستان‌ در چشم‌انداز تاريخی، پيشاور، ۱۴ و ۱۵ دي‌ ماه‌ ۱۳۸۱.

همايش‌ بين‌المللی «انقلاب‌ اسلاميی: گذشته‌، حال‌، آينده‌»، مسكو،۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۷۷.


‌داخلی


"چهل سال انقلاب اسلامی: بازخوانی گذشته، نگاه به آینده"، دوازدهمین همایش سالانه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج کشور، مشهد مقدس (۳۱ تیر تا ۲ مرداد ۱۳۹۷).

همایش "نواندیشی دینی"، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی، قم، ۴ و ۵ اسفند ۱۳۸۹.

سمینار "نقد آرای دین شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲۶ آذر ۱۳۸۶.

همايش "سيره نبوی"، قم، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵.

همايش‌ «رقابت‌های سياسی و امنيت‌ ملی»، ايران‌ ،۱۳۷۹.

كنگره‌ «امام‌ خمينی و انديشه‌ حكومت‌ اسلامی»، ايران‌ ،۱۳۷۸..

همايش‌ «جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامی»، ايران‌ ،۲ و ۳ خرداد ۱۳۷۷.

دومين‌ كنگره‌ «عاشورا»،ايران‌ ،۱۳۷۴.

همايش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدنی در انقلاب‌ اسلامی»، ايران‌ ،۱۱و۱۲ بهمن‌ ۱۳۷۶.

كنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مكان‌»،ايران‌ ،۱۳۷۴.

انديشه سياسی اسلام

انديشه سياسی غرب

روش شناسی

اسلام سياسی و انقلاب اسلامی

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه