برنامه یکصد و چهاردهم

اسلامی سازی، امکان یا عدم امکان

دکتر حقیقت در این سخنرانی با مشخص ساختن محل نزاع در رابطه با بحث اسلامی سازی، امکان یا عدم امکان اسلامی سازی علوم را به بحث می گذارند و به تشریح نظریه همروی و تاثیر آن بر رفع چالش های موضوع حاضر می پردازند.
الهیات
الهیات
اسلامی سازی، امکان یا عدم امکان
Loading
/

سخنران (ها)

حقیقت

دکتر سید صادق حقیقت

عضو هیات علمی دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر