تعويق زمان برگزاری آزمون اختصاصی (ویژه طلاب) سال۱۴۰۰ دانشگاه مفيد
1400-02-25
– پذيرش دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۰
1400-02-28