دانشگاه مفيد در راستای شناسايی و تشويق دانشجويان مستعد و نيز انسجام‌بخشی به پژوهش‌های دانشجويی، از سال 1380 نشریه‌ای دانشجويی با عنوان «مجله دانش‌پژوهان» منتشر نمود. اين نشريه كه با نظارت دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفيد اداره می‌شود، دربردارنده مقالات دانشجويان داخل و خارج از دانشگاه در رابطه با رشته‌های تحصيلی و موضوعات مرتبط با اهداف پژوهشی دانشگاه مفيد است.
مقالات چاپ‌شده در اين نشريه در چهارچوب تألیف، ترجمه، مصاحبه، نقد، تلخيص، گزارش علمی، متن سخنرانی، اجلاس و ... چاپ می‌شود. نشريه دانش‌پژوهان دانشگاه مفيد در جشنوارۀ دانشجويی سال 1392 از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، به‌عنوان رتبه برتر نشریات دانشجویی انتخاب شد.
ویژه نامه
انتشار ویژه نامه نشریۀ علمی – دانشجویی «دانش پژوهان» دی ماه 1399

«مقالات برگزیده همایش توسعه در کشورهای جنوب»

«گالری»