دانشگاه مفيد در راستای شناسايی و تشويق دانشجويان مستعد و نيز انسجام‌بخشی به پژوهش‌های دانشجويی، از سال 1380 نشریه‌ای دانشجويی با عنوان «مجله دانش‌پژوهان» منتشر نمود. اين نشريه كه با نظارت دفتر امور فرهنگی دانشگاه مفيد اداره می‌شود، دربردارنده مقالات دانشجويان داخل و خارج از دانشگاه در رابطه با رشته‌های تحصيلی و موضوعات مرتبط با اهداف پژوهشی دانشگاه مفيد است.
مقالات چاپ‌شده در اين نشريه در چهارچوب تألیف، ترجمه، مصاحبه، نقد، تلخيص، گزارش علمی، متن سخنرانی، اجلاس و ... چاپ می‌شود. نشريه دانش‌پژوهان دانشگاه مفيد در جشنواره دانشجويی سال 1392 از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، به‌عنوان رتبه برتر نشریات دانشجویی انتخاب شد.
danesh
۱-تعلیم و تربیت افلاطون در دو محاوره قوانین و جمهوری / سحر حاجی اسداللهی
۲-جایگاه نظام اخلاقی افلاطون در مکاتب اخلاقی / علیرضا حسینی
۳- معرفت در فلسفه و عرفان / رحیم دهقان سمیکانی
۴- حقیقت انسان در تفکر فلسفی یا سپرس / رهام شرف
۵- نسبت دین و اخلاق، بررسی انتقادی کانت و نیچه / سعیده مرادی
۶- نظریه مثل از منظر ملا صدرا / مرضیه میرزا حسینی
۷- عالم در نظر فیلسوفان طبیعت / وهاب مشهدیان
۸- گفتگو با دکتر سید محمد انتظام، مدیر گروه فلسفه دانشگاه مفید

دانلود بایگانی مجله

علی اکبر گلقندشتی

مدیر مسئول

02532130211