این مرکز در پی رسیدن به اهداف پژوهشی خویش و انتشار دیدگاه نخبگان حقوقی، دوفصلنامه علمی - پژوهشی «حقوق تطبيقی» را که پیش‌ازاین با عنوان «نامه حقوقی» ذيل مجله علمی – پژوهشی نامه مفيد منتشر می‌شد، مدیریت می‌نماید. این نشریه اکنون به‌صورت مستقل و به‌عنوان یک نشریه معتبر در میان مجلات حقوقی کشور شناخته شده و تاکنون مقالات بی‌شماری را از استادان و پژوهشگران فرهیخته کشور منتشر نموده است.
سياست اصلی اين نشريه مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در نظام‌های حقوقی اصیل، گسترش و ارتقای دانش حقوقی، بررسی تحليلی نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام‌های حقوقی معاصر و ... است.