مدیریت


ازنظر سازمانی، كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه مفيد با نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه مشغول به فعاليت است. اين مركز وظيفۀ هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های كلان کتابخانه‌ای و برنامه‌ریزی‌های كلی، همانند خريد از نمایشگاه‌ها و تصمیم‌گیری در ارتباط با فعالیت‌های کتابخانه‌ای را بر عهده دارد؛ به‌طورکلی مديريت، سازمان‌دهی، كنترل و نظام‌بخشی بر مجموعۀ كتابخانۀ مركزی بر عهدۀ مديريت كتابخانه است.

بخش فراهم‌سازی مدارك


اين بخش بر پایۀ نيازسنجی و درخواست‌ استادان و دانشجويان، مسئوليت گردآوری منابع علمی جديد، همچون: كتاب، نشريه، منابع الكترونيكی و منابع ديداری و شنيداری را در زمینه‌های مختلف بر عهده دارد. این بخش به‌صورت متمركز كارِ خريد، گردآوری و توزيع منابع علمی كتابخانه دانشگاه را انجام می‌دهد.
ازجمله فعالیت‌های همیشگی اين بخش، كنترل و روزآمد نگه‌داشتن موجودی منابع كتابخانه، تهيه و سفارش كتب فارسی و لاتين و دريافت منابع اهدايی است.

بخش سازماندهی منابع


در بخش فهرست‌نویسی، منابع اطلاعاتی كتابخانه مورد بررسی توصيفی و تحليلی قرار می‌گیرد و در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی، فهرست‌نویسی و رده‌بندی می‌شوند.
در اين بخش، فهرست‌نویسی کتاب‌ها مطابق ويرايش دوم قواعد انگلو آمريكن (AACRII) و بر اساس رده‌بندی كتابخانۀ كنگره (LCC) و نيز با استفاده از گسترش‌های رده‌بندی كتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ايران و با روش فهرست‌نویسی بنيادی (فهرست‌نویسی مفصّل و جامع) صورت می‌پذیرد. پس‌ازآن، ورود و تصحيح اطلاعات كتابشناختی کتاب‌ها به نرم‌افزار جامع كتابخانه (سيمرغ) انجام می‌شود. پس از پایان انتقال اطلاعات كتابشناختی به نرم‌افزار امانت كتابخانه، همۀ کتاب‌ها در دسترس مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد.