معرفی


مرکز مطالعات قرآن دانشگاه مفيد در سال 1385 تاسيس شد. تدوین و تبیین معارف قرآنی با توجه به علوم انسانی و پژوهش های میان رشته ای؛ گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با تأكيد بر مكتب اهل بيت (ع)؛ حمایت و پرورش پژوهشگران توانمند در حوزه مطالعات قرآنی؛ مطالعه و بررسی مسايل نوين فكری جهان معاصر از منظر قرآن کریم و تلاش برای تبيين اصول مشترک در روابط انسانی در درون جوامع اسلامی و در سطح بین الملل از عمده اهداف اين مركز می باشند. مركز مطالعات قرآن در بيش از يك دهه فعاليت خود، جهت تحقق اهداف ذكر شده، برنامه های مختلفی را در قالب پروژه های تحقيقاتی؛ برگزاری همايش ها، سخنرانی ها و كارگاه های دوره ای با همكاری اساتيد داخلی و خارجی؛ انتشار كتب و نشریه تخصصی مرتبط با مطالعات قرآنی و ... را به انجام رسانده است. اين مركز مطالعاتی جهت نشر معارف قرآنی و ارائه ديدگاه های صاحبنظران اين حوزه، از سال 1393 اقدام به انتشار نشريه ای تخصصي با عنوان «دوفصلنامه پرتو وحی» نموده است.

وظایف


1- تدوین و تبیین معارف قرآنی با توجه به علوم انسانی و پژوهش های میان رشته ای از طریق شناسایی و جذب محققان داخلی و خارجی؛
2- گسترش فرهنگ و معارف قرآنی با تأكيد بر مكتب اهل بيت (ع) با برگزاری برنامه های متنوع علمی در قالب های گوناگون؛
3- تربيت پژوهشگران توانمند از طریق برگزاری دوره های آموزشی نوین و حمایت مادی و معنوی از طرح های پژوهشی متناسب با اهداف مرکز؛
4- شناسایی، مطالعه و بررسي مسايل نوين فكری جهان معاصر از منظر قرآن کریم از طریق ایجاد گروه های گفتگو؛
5- تلاش براي تبيين و نهادینه سازی اصول مشترک در روابط انسانی در درون جوامع اسلامی و در سطح بین الملل از طریق برگزاری برنامه ها و فعالیت های مشترک داخلی و خارجی؛

مدیر مرکز

دکتر حامد شیواپور

استاديار دپارتمان الهیات