پژوهش‌های آکادمیک در همه قلمرو ها، اگر با رویکردی مساله محور و با هدف روشنگری در زمینه‌ای صورت گیرد که به کشف رازی اصیل از راز‌های هستی منجر شود، ارجمند و در خور تقدیر است. در این میان آن دسته از پژوهش‌ها که با نظر به مسائل و معضلات ناظر به حیطه موسوم به «وضع و حال انسانی» و به قصد گره گشایی از کار فروبسته انسان به انجام می‌رسند، اهمیتی بیش از پاسخگویی به نیاز آدمی برای دانستن پیدا می‌کنند.
حوزه مباحث دینی و الهیاتی، که در مجموعه فراختر علوم انسانی و اجتماعی مندرج است، از یکسو به اعتبار خصلت دوگانه این دسته از علوم که از وجهی ناظر به شناخت واقعیتند و از وجه دیگر ناظر به تغییر آن، و از سوی دیگر به واسطه جایگاه رفیع دین در حیطه «وضع و حال انسانی» از موقعیتی ویژه در خانواده رشته‌ها و دیسیپلین‌های علمی برخوردارست.
شعار دانشگاه مفید، «پای در سنت و رو به آینده» است و بر این اساس دغدغه ما در این نشریه آن است که از یکسو با توجه به تعالیم قرآنی و سنت اسلامی، و از سوی دیگر با نظر نقادانه به تعالیم و سنت‌های دینی دیگر، راهی برای درمان دردهای انسان دردمند معاصر بجوییم.

دین و دنیای معاصر از دیدگاههای نقادانه و تحلیلی همه صاحبنظران در مباحث مرتبط با معارف اسلامی و قرآنی به معنای عام کلمه، و موضوعات مرتبط با مسائل الهیاتی که به پرسش‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر مرتبط باشد استقبال می‌کند.