معرفی


مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید در سال 1384 با هدف ساماندهی و تمرکز فعالیت‌های دانشگاه مفید در حوزه اقتصاد، تولید دانش و توسعه ادبیات اقتصادی با تاکید بر پژوهش‌های اقتصاد اسلامی و تحقیقات میان رشته‌ای؛ تبیین و ترویج اندیشه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد؛ تبيين مبانی و اصول جاری در نظام اقتصادی مبتنی بر تعاليم اسلامی؛ مشاوره و تبادل علمی با مراکز مشابه در داخل و خارج کشور، پرورش پژوهشگران توانمند و ... تاسيس گرديد.
اين مركز با انجام طرح های تحقيقاتی، برگزاری كارگاه‌ها و دوره‌های كوتاه مدت، همايش‌ها، سخنرانی ها، نشست‌های تخصصی، ارائه مشاوره به نهادها اجرايی و ... تحقق اهداف يادشده را دنبال می كند. ايجاد بانك اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی در خصوص كتب و مقالات اقتصادی خصوصاً اقتصاد اسلامی؛ ايجاد بانك اطلاعاتی و اطلاع رسانی در خصوص مراكز آموزشی و پژوهشی و متخصصان مربوط به حوزه اقتصاد و نیز اقتصاد اسلامی؛ تشكيل حلقه های علمی - پژوهشی در موضوعات اساسی اقتصادی؛ فراهم نمودن زمینه شرکت دانشجويان در كارگاه های آموزشی داخل و خارج كشور؛ هدايت و حمايت از تحقيقات دانشجویی (مقالات وپايان نامه ها)؛ فراهم نمودن زمینه شرکت اساتيد و پژوهشگران در كنفرانس های علمی، فرصت های مطالعاتی و كارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از كشور؛ انجام پروژه های تحقيقاتی متناسب با اهداف مركز؛ برگزاری همايش ها، سخنرانی ها و كارگاه های دوره ای با همكاری اساتيد داخلی و خارجی؛ تشويق به تأليف كتب و مقالات تخصصی در حوزه اقتصاد؛ برگزاری كارگاه‌های آموزشی و پژوهشی با همكاری اساتيد داخلی و خارجی از مهمترين برنامه های این مركز می باشد.
مرکز مطالعات اقتصادی دارای نشریه ای علمی - پژوهشی با عنوان «مطالعات و سياست های اقتصادی» است كه به دو صورت چاپی و الکترونیکی در دسترس پژوهشگران در حوزه اقتصاد قرارمی گیرد. از مهمترين همايش های برگزارشده توسط مركز مطالعات اقتصادی می توان موارد زير را نام برد: «انديشه های اقتصادی شهيد صدر(ره)»، «وقف در بازارسرمايه»، «مبانی فقهی و اقتصادی ماليات های اسلامی»، «بررسی انديشه های قرآنی و اقتصادی آيت الله طالقانی(ره)»، «همایش های نکوداشت آيت الله موسوی اردبیلی(ره)».

وظایف


1- تولید دانش و توسعه ادبیات در حوزه اقتصاد با تاکید بر پژوهش‌های اقتصاد اسلامی و میان رشته‌ای؛
2- تبیین و ترویج اندیشه‌های اسلامی در زمینه اقتصاد؛
3- تبيين مبانی و اصول جاری در نظام اقتصادی مبتنی بر تعاليم اسلامی؛
4- مشاوره و تبادل علمی با مراکز مشابه در داخل و خارج کشور؛
5- حمایت و پرورش پژوهشگران توانمند در حوزه اقتصاد.

مدیر مرکز

محسن سجادی

عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد