این اداره به منظور مشارکت در تدوین سیاست های پژوهشی دانشگاه، تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی، تهیه و ارزیابی گزارش ها و تحلیل درباره فعالیت ها و امور پژوهشی، نظارت بر انجام موظفی اعضای هیأت علمی پژوهشی،‌ انجام امور مالی و بودجه ریزی حوزه پژوهشی،‌ فراهم نمودن زمینه ها و همکاری در برگزاری همایش ها و جشنواره ها تاسیس شده است.

وظایف


1- تنظیم برنامه‌های پژوهشی در قالب سیاست های پژوهشی مصوب؛
2- بررسی پیشنهادات دپارتمان ها در زمینه امور تحقیقاتی و پژوهشی و تعیین اولویت اجرای هریک از آنها با توجه به امکانات موجود؛
3- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی در دپارتمان های واحد؛
4- برقراری ارتباط با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آن ها در امور پژوهشی؛
5- اعزام اعضاء‌ هیأت علمی به کنفرانس های علمی؛
6- تهیه و جمع‌آوری و در دسترس قرار دادن کتب و نشریات علمی؛
7- همکاری در برگزاری همایش ها و کنفرانس هاس داخلی و بین المللی.