سازمان انتشارات دانشگاه مفيد در سال 1380 ذیل نظر معاونت پژوهشی تأسیس شد. اين سازمان عهده دار جذب و انتشار آثار علمي و پژوهشی اساتيد و محققان داخل و خارج از دانشگاه است و تاكنون حدود 100 اثر علمی تألیفی یا ترجمه شده را در زمينه های فلسفه، اقتصاد، حقوق، علوم سياسی، الهيات، عرفان، عمومی و ... منتشر كرده است كه اين آثار مورد استقبال حوزويان و دانشگاهيان قرار گرفته است.
همچنین این سازمان در نمايشگاه بين المللی سالانه كتاب تهران نقش فعال دارد. بنای انتشارات بر اين استوار گشته است تا منشورات خود را بر اساس اسلوب علمی كه عمدتاً دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی است منتشر نمايد. علاوه بر امور مربوط به انتشار پژوهش های واصله به دفتر اين سازمان، سازمان انتشارات فرايند چاپ و انتشار نشريات دانشگاه مفيد و آثار مراکز مطالعاتی دانشگاه را بعد از آماده سازی محتوا توسط نهادهای مربوطه نيز بر عهده دارد.

يهوديت13

يهوديت از لابه‌لاي متون
آرتور هرتزبرگ
ترجمه عبدالرحيم سليماني
چاپ اول پاييز 98
رقعي
479 صفحه
75000 تومان

مجید نسیمی

کارشناس

02532130226