1401-02-20

غایت فلسفه

دکتر فولادوند در این سخنرانی، مشغول شدن فیلسوفان به جزییات فلسفی و دور شدن آنان ار توجه به غایت فلسفه را از آفات این حوزه می داند و مفهوم غایت فلسفه را تبیین می نمایند. ایشان در ادامه بحث خود با اشاره به آرای فیلسوفان تمدن یونان بحثی را پیرامون رابطه خاص فلسفه و علم مطرح می نمایند.
1401-02-17

تفهیم و تفهّم در دانش فلسفه

دکتر فریدزاده در این سخنرانی ضمن بیان الزامات ورود به دانش فلسفه، به اهمیت و جایگاه زبان در فرایند تفکر و فهم فلسفی می پردازند.