برنامه یکصد و چهل و یکم

مفهوم تروریسم در فقه

دکتر رهایی در این سخنرانی با استناد به منابع اسلامی به تعریف تروریسم از دیدگاه فقه می پردازند و مصادیقی از سابقه ترور در تاریخ اسلام بیان می نمایند و در ادامه موضع گیری فقه در این باب را بررسی می نمایند.
الهیات
الهیات
مفهوم تروریسم در فقه
Loading
/

سخنران (ها)

رهایی

دکتر سعید رهایی

عضو هیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر