برنامه یکصد و بیست و هفتم

سیاست سازمان ملل در ترغیب دولت ها به حاکمیت قانون، با تاکید بر جنبش های عربی

دکتر ممتاز در این سخنرانی ضمن برشمردن اهداف و سازوکارهای گوناگون سازمان ملل، به دیدگاه های دبیران کل سازمان در دوره های مختلف و سیاست گذاری شورای امنیت برای برقراری حکومت قانون اشاره می نمایند و در ادامه نکاتی پیرامون مسئله مسئولیت حمایت و مداخله بشردوستانه بیان می نمایند.
حقوق
حقوق
سیاست سازمان ملل در ترغیب دولت ها به حاکمیت قانون، با تاکید بر جنبش های عربی
/

سخنران (ها)

دکتر جمشید ممتاز

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برنامه‌های دیگر