برنامه یکصد و نهم

بررسی فلسفۀ وجود آیات متشابه در قرآن

دکتر موسویان در این سخنرانی ضمن بیان معانی لغوی آیات محکم و متشابه، به بیان علل وجود آیات متشابه در قرآن مجید و لزوم برداشت قاعده مند از این آیات می پردازند.
الهیات
الهیات
بررسی فلسفۀ وجود آیات متشابه در قرآن
Loading
/

سخنران (ها)

موسویان

دکتر سید ابوالفضل موسویان

عضو هیات علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر