نشست علمی: دیدگاه های شیخ طوسی در حقوق بین الملل برگزار شد.
1401-01-21
نشست علمی پیرامون کتاب «حقوق بین الملل اسلامی و کتاب «السیر» الشیبانی» برگزار شد
1401-01-29