– پذیرش دانشجوی ممتاز در مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه مفید ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱
1401-01-19
– درب صفاشهر باز است
1401-01-24