پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد
1400-06-08
اعلام نتایج آزمون اختصاصی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ دانشگاه مفید
1400-06-15