زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱
1400-06-06
موفقیت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه مفید در آزمون سراسری کارشناسی ارشد و آزمون وکالت
1400-06-13