موفقیت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه مفید در آزمون سراسری کارشناسی ارشد و آزمون وکالت
1400-06-13
– اطلاعیه واحد امور مالی راجع به ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
1400-06-20