اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه مفید پیرامون برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت حضوری
1400-10-05
مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید برگزار می کند
1400-10-12