مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، نشست علمی: «شیبانی و نقش او در حقوق بین الملل» را برگزار می نماید
1400-10-07
اطلاعیه پیرامون امتحانات پایان ترم نیمسال اول
1400-10-12