نشست علمی: تحلیل بودجه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود
1400-10-04
مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، نشست علمی: «شیبانی و نقش او در حقوق بین الملل» را برگزار می نماید
1400-10-07