نشست علمی: «تحولات يمن و تاثير آن بر مناسبات منطقه ای» در دانشگاه مفید برگزار شد
1398-09-20
تقویم آموزشی دانشگاه مفید، سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (نسخۀ اصلاحی)
1398-10-10