شماره ۲۷ دوفصلنامه «حقوق بشر» توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید منتشر شد.
1398-08-24
«دوفصلنامه حقوق بشر» دانشگاه مفید موفق به عضویت در پایگاه استنادی بین المللی اسكوپوس شد.
1398-10-06