دپارتمان الاهيات دانشگاه مفيد در سال ۱۳۸۳ با راه‌اندازی دوره كارشناسی ارشد «معارف قرآن» شروع به كار كرد. اين دپارتمان در سال ۱۳۹۰ دوره‌های «علوم قرآن و حديث» در مقطع كارشناسی و «فقه و مبانی حقوق اسلامی» در مقطع دكتری را نيز راه‌اندازی نمود.
هم‌اکنون چهار گرایش در این دپارتمان دایر است: «علوم قرآن و حدیث»، «فقه و مبانی حقوق اسلامی»، «فقه و حقوق اسلامی» و «اديان و عرفان»؛ همچنین این دپارتمان به دنبال كسب مجوز برای جذب دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد رشته‌ «فقه سیاسی» است.

رشته‌های ما
در اين دپارتمان، در مقطع كارشناسی چهار رشته علوم قرآن و حديث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی و اديان و عرفان، در مقطع كارشناسی ارشد، سه رشته علوم قرآن، علوم قرآن و حديث و فقه و مبانی حقوق اسلامی و در مقطع دكتری نیز رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ارائه می‌شود.
دروس تعداد واحد
عمومی ۲۲
تخصصی ۸۷
پایه ۲۱
اختیاری ۱۰
مجموع ۱۴۰

رضا خلیلی

کارشناس آموزشی

۰۲۵-۳۲۱۳۰۳۰۶