در دورۀ کارشناسی فلسفه دانشگاه مفید، دانشجويان به‌طور متناسب در هر دو زمينه فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسلامی آموزش می‌بينند. دروس کارشناسی فلسفه برابر مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری جمعاً ۱۳۴ واحد بوده و شامل ۲۰ واحد عمومی، ۱۰ واحد منطق كلاسيك و منطق رياضی، ۲۶ واحد تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا دوران معاصر، ۱۸ واحد مباحث مختلف فلسفه غرب مانند فلسفه علم، اخلاق و متافيزيك در غرب، ۲۴ واحد فلسفه و كلام اسلامی و تاريخ آنها و ۶ واحد اختياری در زمينه‌های تخصصی فلسفی است. باقی واحدها مربوط به دروس زبان های تخصصیِ انگليسی و عربی و عناوين مختلفی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، عرفان نظری و علم اصول است.
گرچه دروس عمومی به‌عنوان درسی مشترك بين كليه رشته‌های مختلف دوره‌های كارشناسی تلقی می‌شود، ليكن در دپارتمان فلسفه اين دروس با اندكی تصرف و با جنبه فلسفی غنی‌تری عرضه می‌شوند.