محمدمهدی مقدادی

دپارتمان حقوق (1384- تاکنون)دکتر محمدمهدی مقدادی (متولد 1351، قم) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (1378) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (1380) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (1390) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال 1365 با ورود به حوزه علمیه آغاز و بیش از 8 سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران و دريافت لوح افتخار در سال 1386، پژوهشگر برتر دانشگاه مفيد در سال 1391 و پژوهشگر برگزيده مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال 1392 است.

ارتباط

کتاب‌ها


رياست خانواده (بررسی ماده 1105 قانون مدنی)، ناشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تهران، 1385.

بازپژوهی حقوق زن (به عنوان همكار در تأليف كتاب) (نویسنده: دكتر ناصر قربان نيا وگروهی از نويسندگان)، 1387.

حقوق كودك (به عنوان همكار در تأليف بخشی از كتاب)، 1393.

مسئولیت مدنی ورزشکاران، 1393.

معاضدت حقوقی، 1397.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب القصاص از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الشهادات از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الحدود از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الخمس، تقريرات مرحوم آيه الله سيد حسين بروجردی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب القرعه، تأليف آيه الله حسين كريمی.

تنظيم و ويراستاری علمی كتاب اعتبار زيارت عاشورا، تأليف آيه الله حسين كريمی.

ويراستاری علمی كتاب دفاع مشروع در اسلام، تاليف ابراهيم بهشتی دامغانی.

ويراستاری علمی كتاب حقوق و احكام كودكان در فقه اسلامی، تأليف قدرت الله انصاری.

‌مقالات


مباحثی از فلسفه حقوق،1381، مجله دانش پژوهان، دانشگاه مفيد.

رياست مرد در رابطه زوجيت، 1381، مجله نامه مفيد، درجه علمی _ پژوهشی.

قلمرو ولايت قهری در امور صغار، 1382، ويژه نامه مجله ندای صادق، دانشگاه امام‌صادق، همايش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب.

رياست و سرپرستی خانواده، در كتاب بازپژوهی حقوق زن، جلد 2، بخشی از طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان.

زن و تصدی مسؤوليت رياست جمهوری، در كتاب بازپژوهی حقوق زن، جلد 2، بخشی از طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان.

آشنايی با مذاهب فقهی اسلامی، دانشگاه مفيد، بخشی از طرح درآمدی بر فقه و حقوق اسلامی، تأملی بر حقوق بيمار، 1381، ماهنامه تخصصی كتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 62 – 61.

حق آزادی، 1382، ماهنامه تخصصی كتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 68 – 67.

خواستگاری در فقه و حقوق، 1383، فصلنامه كتاب زنان، شماره 25، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

نقد و بررسی مقررات حمايتی زن در خانواده پس از پيروزی انقلاب اسلامی، 1383، مجله پيام زن، ويژه نامه زن در جمهوری اسلامی ايران.

تأملی بر مسئوليت مدنی پزشك، 1384، مجله علمی شمال، شماره 1.

سرپرستی خانواده، 1386، دانشنامه فاطمی.

بررسی پيش بينی نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللی، حقوق تطبيقی وايران، 1387، مجله دانشكده علوم انسانی سمنان، درجه علمی ترويجی و ISC.

تنبيه بدنی، خشونت يا تربيت، 1387، مجله حقوق بشر 4، ارائه در همايش خشونت عليه كودكان تركيه (آنكارا)، 1386.

رياست مرد و خشونت عليه زن، 1378، مجله حقوق بشر، ارائه در همايش قوانين خانواده در اسلام مراكش (فاس)، 1386.

حقوق و مسئوليت های زوجين در دوران ازدواج از ديدگاه كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان وفقه اماميه وحقوق ايران، 1378، مجوعه مقالات همايش، ارائه در همايش اسلام وكنوانسيون منع اشكال تبعيض عليه زنان تونس، 1378.

منع كودك آزاری از نظر مقررات بين المللی،اسلام وقوانين داخلی، 1۳۷۸، مجموعه مقالات همايش ارائه و چاپ در مقالات نشست تخصصی بين المللی خانواده، تهران.

بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر كارشناس (بيع با نظر كارشناس) ۱۳۸۸، مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 84، درجه علمی پژوهشی.

style="color:#940827"> The Role of Legal Clinics of law schools in Human Rights Education; Mofid University Legal Clinic Experiences

style="color:#940827"> 1390 World Conference on Educational Sciences-2011 Elsevier & Science Direct همايش علمی جهانی با درجه علمی ISI، استانبول تركيه.

مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئوليت مدنی ورزشكاران در عمليات ورزشی، 1390، مجله نامه مفيد، درجه علمی - پژوهشی.

بررسی خشونت در ورزش از ديدگاه اسلام، 1390، مجموعه مقالات كنگره ، كنگره علمی سراسری ارتقای فرهنگ دينی در ورزشف اسفدماه 1389.

style="color:#940827"> Recent Developments in Clinical Education in the Middle East 1390 6th Worldwide Conference of Gaje مقاله علمی بين المللی، والنسيا اسپانيا.

آموزش مردم و ارتقای آگاهيیهای عمومی به مثابه رسالت نظام اداری اسلامی، 1390، همايش سراسری مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقی مسلّم برای هر كودك.

ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن، 1390، مجله علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.

همايش بين المللي نقش اديان و رهبران ديني در مقابله با خشونت عليه كودكان ، style="color:#940827"> 1390، The Legal Clinic of Mofid University: Experiences and Achievements 2011 The 6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education ( GAJE) Conference with be held concurrently in Valencia on 11-15 July 2011

style="color:#940827"> Muslim Clerics and Leadership in Human Rights Education in Muslim 2011 The 2th6th Worldwide Conference استانبول.

جايگاه و تأثير مصلحت در سرپرستی كودكان از ديدگاه فقه وحقوق، 1390، مطالعات راهبردی زنان، شماره 54، درجه علمی پژوهشی.

نقش هشدار در انتفای مسئوليت مدنی پزشكی، 1391، فقه پزشكی شماره 9 و10، درجه علمی پژوهشی.

مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقی مسلم برای هر كودك، 139۲، فصلنامه تخصصی دين و قانون، شماره ۱، سال اول، فصلنامه تخصصی مركز تحقيقات مجلس شورای اسلامی.

سرپرستی خانواده، 1393، دانشنامه فاطمی (س)، جلد3 ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

ناروایی تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن، 1392، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید.

Human rights education as a fundamental rights for people and an essential duty for thr goverment ۲۰۱۵ Global illuminators publishing همايش بين المللی، ISI، تركيه.

حمايت از تماميت جسمی و روانی جنين در نظام حقوقی اسلام، ۱۳۹۲، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۶۲، درجه علمی پژوهشی.

تاثير پذيرش خطر (اقدام) در انتفای مسئوليت مدنی ورزشكاران، ۱۳۹۳، مجله حقوق تطبيقی شماره ۱۰۲، درجه علمی پژوهشی.

حمايت از سلامت كودك در برابر آسيب های روانی و جنسی از منظر اسلام، ۱۳۹۴، دومين كنگره بين المللی علوم رفتاری دانشگاه شهيد بهشتی، درجه علمی پژوهشی.


‌طرح‌های پژوهشی


همكاری درانجام «طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان»

طرح پژوهشی بررسی و تحليل و نقش مشاركت مردمی در تأمين منابع طرح های توسعه بخش آب از نظر حقوقی و فقهی برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به سفارش وزارت نيرو (اتمام يافته و پذيرفته شده است).

طرح جامع شناسایی و مأخذ شناسی مسائل نوين (مستحدث) فقهی و حقوقی.

طرح پژوهشی بررسی فوايد وگسترش كلينيك حقوقی ...برای دانشگاه مفيد

طرح تدوين كتاب درسی: مهارت های زندگی در سيره پيشوايان وبزرگان دين.. برای مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و يونيسف ايران.

طرح پژوهشی معاضدت حقوقی برای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی.

- قواعد فقه، 1و2، 1382، دانشگاه مفيد؛
- حقوق مدنی، 1و2و3و4، 1382، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان؛
اصول فقه 1و2، 1383، دانشگاه مفيد؛
حقوق مدنی 5، 1384، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان؛
كار آموزی و رويه قضايی، 1389، دانشگاه مفيد؛
حقوق مدنی پيشرفته 1 و2، 1388، مقطع دكتری، جامعة المصطفی؛
حقوق خانواده، دعاوی خانواده، 1389، معاونت آموزش قضاييه؛
آموزش حقوق بشر (بر پايه آموزه های اسلامی)، 1389، مقطع كارشناسی ارشد، گرايش حقوق بشر، دانشگاه مفيد؛
حقوق كودك، 1390، مقطع كارشناسی ارشد، گرايش حقوق بشر، دانشگاه مفید؛
مسئوليت مدنی، 1391، مقطع كارشناسی ارشد، جامعة المصطفی و مركز تخصصی حقوق و قضای اسلامی و دانشگاه مفيد؛
آيين دادرسی پيشرفته (دادرسی اسلامی)، 1391، مقطع دكتری، جامعة المصطفی؛
قواعد فقه، ۱۳۹۳، مقطع كارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
- محقق و پژوهشگر در مؤسسه مركز فقهی ائمه اطهار (ع) از سال 1377 تا 1379؛
- وكيل پايه يك دادگستری و رييس كميسيون ارتقای علمی كانون وكلای دادگستری استان قم؛
- كارشناس پژوهشی حقوق در معاونت پژوهشی دانشگاه مفيد از سال 1381 تا 1382؛
- مدير دفتر برنامه ريزی و خدمات پژوهشي (مديرامور پژوهشی) دانشگاه مفيد از سال 1382 تا۱۳۸۶؛
- مسئول كتابخانه تخصصی فقهی ائمه اطهار (ع) از سال 1379 تا 1385؛
- معاون پژوهشی مؤسسه مركز فقهی ائمه اطهار(ع) از سال ۱۳۸۵؛
- عضو هيئت علمی (استاديار) دانشگاه مفيداز نيمه شهريور ماه ۱۳۸۶؛
- رئيس كتابخانه ومركز اسناد دانشگاه مفيد ازسال۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸؛
- عضو مؤسس کلینیک حقوقی و مدير كلينيك حقوقی دانشگاه مفيد از مهر ماه۱۳۸۷ تا۱۳۹۳؛
- مدير مركز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد و جانشين سردبير مجله علمی پژوهشی حقوق تطبيقی از سال ۱۳۹۳؛
- مديريت چند گاركاه علمی و دبيری چند همايش علمی از جمله دبير همايش بين المللي معاضدت حقوقی و كلينيك های حقوقی، و مدرسه تابستانی حقوق كودك؛
- عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید و عضو شورای عالی چند همایش علمی بین المللی؛
- ارزیاب علمی مجلات نامه مفید- حقوق بشر- کتاب زنان- بانوان شیعه – حقوق بشر – دانشکده علوم انسانی سمنان و...؛
- عضو شورای عالی پژوهش وبرنامه ريزی كميته امداد استان قم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲؛
- عضو شورای بسیج حقوق دانان استان قم از سال 1390؛
- همكاری علمی مستمر با مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ .

بین المللی


ارائه ده ها سخنرانی علمی در داخل و خارج كشور(همایش ها و سمینار های علمی در ترکیه، مراکش، تونس، امارات، قطر، تاجیکستان، مالزی، بنگلادش، اسپانیا، نروژ، فرانسه) تمام مقالات و سخنرانی ها با تاكيد ويژه بر ارائه توانمندی فقه اسلامی و معارف ارزشمند اهل بيت عليهم صلوات الله بوده است.

داخلیحقوق خصوصی
حقوق کودک
کلینیک های حقوقی
حقوق ورزشی
روز / ساعات 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

سایر فعالیت ها


كسب رتبه برگزيده در اولين همايش علمی تحقيقی دانشجويان دانشگاه مفيد.

كسب رتبه پژوهشگر برتر در رشته حقوق در سال 1382 در دانشگاه مفيد.

بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه مفید در مقطع كارشناسی (19/21) و دريافت لوح تقدير و جوايز از وزير محترم علوم و تحقيقات و فناوری.

بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه مفید در مقطع كارشناسی ارشد(19/41)

كسب دو بار رتبه علمی در حوزه علميه (بخش سطح)

انتخاب به عنوان پايان نامه برتر حقوق در سال 1382 با موضوع مبانی و قلمرو رياست مرد بر خانواده.

كسب رتبه مقاله برتر همايش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب در دانشگاه امام صادق (ع).

کسب رتبه دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری در دانشگاه تهران، پردیس قم سال ۱۳۸۸.

كسب رتبه مقاله برگزيده در نخستين كنگره ارتقای فرهنگ دينی در ورزش سال 1389.

كسب رتبه پژوهشگر برتر(نخست) دانشگاه مفيد سال1391.

پژوهشگر برگزيده سال 1392 مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.