محمدمهدی مقدادی

دپارتمان حقوق (۱۳۸۴- تاکنون)دکتر محمدمهدی مقدادی (متولد ۱۳۵۱، قم) دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» (۱۳۷۸) و کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه مفید (۱۳۸۰) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۵ با ورود به حوزه علمیه آغاز و بیش از ۸ سال در دوره خارج فقه و اصول شرکت نموده‌اند.
ازجمله افتخارات ایشان، كسب رتبه برگزيده كتاب سال خانواده ج.ا.ايران و دريافت لوح افتخار در سال ۱۳۸۶، پژوهشگر برتر دانشگاه مفيد در سال ۱۳۹۱ و پژوهشگر برگزيده مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ است.

ارتباط

کتاب‌ها


رياست خانواده (بررسی ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)، ناشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تهران، ۱۳۸۵.

بازپژوهی حقوق زن (به عنوان همكار در تأليف كتاب) (نویسنده: دكتر ناصر قربان نيا وگروهی از نويسندگان)، ۱۳۸۷.

حقوق كودك (به عنوان همكار در تأليف بخشی از كتاب)، ۱۳۹۳.

مسئولیت مدنی ورزشکاران، ۱۳۹۳.

معاضدت حقوقی، ۱۳۹۷.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب القصاص از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الشهادات از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الحدود از مجموعه تفصيل الشريعه، تأليف آيه الله فاضل لنكرانی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب الخمس، تقريرات مرحوم آيه الله سيد حسين بروجردی.

تحقيق و تخريج مصادر كتاب القرعه، تأليف آيه الله حسين كريمی.

تنظيم و ويراستاری علمی كتاب اعتبار زيارت عاشورا، تأليف آيه الله حسين كريمی.

ويراستاری علمی كتاب دفاع مشروع در اسلام، تاليف ابراهيم بهشتی دامغانی.

ويراستاری علمی كتاب حقوق و احكام كودكان در فقه اسلامی، تأليف قدرت الله انصاری.


‌مقالات


مباحثی از فلسفه حقوق،۱۳۸۱، مجله دانش پژوهان، دانشگاه مفيد.
رياست مرد در رابطه زوجيت، ۱۳۸۱، مجله نامه مفيد، درجه علمی _ پژوهشی.
قلمرو ولايت قهری در امور صغار، ۱۳۸۲، ويژه نامه مجله ندای صادق، دانشگاه امام‌صادق، همايش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب.
رياست و سرپرستی خانواده، در كتاب بازپژوهی حقوق زن، جلد ۲، بخشی از طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان.
زن و تصدی مسؤوليت رياست جمهوری، در كتاب بازپژوهی حقوق زن، جلد ۲، بخشی از طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان.
آشنايی با مذاهب فقهی اسلامی، دانشگاه مفيد، بخشی از طرح درآمدی بر فقه و حقوق اسلامی، تأملی بر حقوق بيمار، ۱۳۸۱، ماهنامه تخصصی كتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۶۲ – ۶۱.
حق آزادی، ۱۳۸۲، ماهنامه تخصصی كتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۶۸ – ۶۷.
خواستگاری در فقه و حقوق، ۱۳۸۳، فصلنامه كتاب زنان، شماره ۲۵، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
نقد و بررسی مقررات حمايتی زن در خانواده پس از پيروزی انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳، مجله پيام زن، ويژه نامه زن در جمهوری اسلامی ايران.
تأملی بر مسئوليت مدنی پزشك، ۱۳۸۴، مجله علمی شمال، شماره ۱.
سرپرستی خانواده، ۱۳۸۶، دانشنامه فاطمی.
بررسی پيش بينی نقض قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللی، حقوق تطبيقی وايران، ۱۳۸۷، مجله دانشكده علوم انسانی سمنان، درجه علمی ترويجی و ISC.
تنبيه بدنی، خشونت يا تربيت، ۱۳۸۷، مجله حقوق بشر ۴، ارائه در همايش خشونت عليه كودكان تركيه (آنكارا)، ۱۳۸۶.
رياست مرد و خشونت عليه زن، ۱۳۷۸، مجله حقوق بشر، ارائه در همايش قوانين خانواده در اسلام مراكش (فاس)، ۱۳۸۶.
حقوق و مسئوليت های زوجين در دوران ازدواج از ديدگاه كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان وفقه اماميه وحقوق ايران، ۱۳۷۸، مجوعه مقالات همايش، ارائه در همايش اسلام وكنوانسيون منع اشكال تبعيض عليه زنان تونس، ۱۳۷۸.
منع كودك آزاری از نظر مقررات بين المللی،اسلام وقوانين داخلی، ۱۳۷۸، مجموعه مقالات همايش ارائه و چاپ در مقالات نشست تخصصی بين المللی خانواده، تهران.
بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر كارشناس (بيع با نظر كارشناس) ۱۳۸۸، مجله مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۸۴، درجه علمی پژوهشی.

The Role of Legal Clinics of law schools in Human Rights education; Mofid University Legal Clinic Experiences

World Conference on Educational Sciences-2011 Elsevier & Science Direct
همايش علمی جهانی با درجه علمی ISI، استانبول تركيه.

مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئوليت مدنی ورزشكاران در عمليات ورزشی، ۱۳۹۰، مجله نامه مفيد، درجه علمی - پژوهشی.

بررسی خشونت در ورزش از ديدگاه اسلام، ۱۳۹۰، مجموعه مقالات كنگره ، كنگره علمی سراسری ارتقای فرهنگ دينی در ورزشف اسفدماه ۱۳۸۹.

Recent Developments in Clinical Education in the Middle East 6th Worldwide Conference of Gaje
مقاله علمی بين المللی، والنسيا - اسپانيا.

آموزش مردم و ارتقای آگاهی های عمومی به مثابه رسالت نظام اداری اسلامی، 1390، همايش سراسری مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقی مسلّم برای هر كودك.

ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن، 1390، مجله علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.

The Legal Clinic of Mofid University: Experiences and Achievements 2011.

The 6th Worldwide Conference of the Global Alliance for Justice Education ( GAJE) Conference with be held concurrently in Valencia on 11-15 July 2011

Muslim Clerics and Leadership in Human Rights Education in Muslim 2011 The 2th6th Worldwide Conference - Istanbul.

جايگاه و تأثير مصلحت در سرپرستی كودكان از ديدگاه فقه وحقوق، ۱۳۹۰، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۴، درجه علمی پژوهشی.

نقش هشدار در انتفای مسئوليت مدنی پزشكی، ۱۳۹۱، فقه پزشكی شماره ۹ و۱۰، درجه علمی پژوهشی.

مصونيت و حمايت در برابر خشونت به مثابه حقی مسلم برای هر كودك، ۱۳۹۲، فصلنامه تخصصی دين و قانون، شماره ۱، سال اول، فصلنامه تخصصی مركز تحقيقات مجلس شورای اسلامی.

سرپرستی خانواده، ۱۳۹۳، در دانشنامه فاطمی (س)، جلد ۳، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.

ناروایی تنبیه بدنی کودکان توسط معلّمان و نقش رهبران دینی در مقابله با آن، ۱۳۹۲، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید.

Human rights education as a fundamental rights for people and an essential duty for thr goverment 2015, Global illuminators publishing - International Conference - ISI - Turkey.

حمايت از تماميت جسمی و روانی جنين در نظام حقوقی اسلام، ۱۳۹۲، مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۶۲، درجه علمی پژوهشی.

تاثير پذيرش خطر (اقدام) در انتفای مسئوليت مدنی ورزشكاران، ۱۳۹۳، مجله حقوق تطبيقی شماره ۱۰۲، درجه علمی پژوهشی.

حمايت از سلامت كودك در برابر آسيب های روانی و جنسی از منظر اسلام، ۱۳۹۴، دومين كنگره بين المللی علوم رفتاری دانشگاه شهيد بهشتی، درجه علمی پژوهشی.


‌طرح‌های پژوهشی


همكاری درانجام «طرح نظام جامع حقوقی و قضايی زنان»

طرح پژوهشی بررسی و تحليل و نقش مشاركت مردمی در تأمين منابع طرح های توسعه بخش آب از نظر حقوقی و فقهی برای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به سفارش وزارت نيرو (اتمام يافته و پذيرفته شده است).

طرح جامع شناسایی و مأخذ شناسی مسائل نوين (مستحدث) فقهی و حقوقی.

طرح پژوهشی بررسی فوايد وگسترش كلينيك حقوقی ...برای دانشگاه مفيد

طرح تدوين كتاب درسی: مهارت های زندگی در سيره پيشوايان وبزرگان دين.. برای مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و يونيسف ايران.

طرح پژوهشی معاضدت حقوقی برای مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی.

قواعد فقه، 1و2، 1382، دانشگاه مفيد؛

حقوق مدنی، 1و2و3و4، 1382، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان؛

اصول فقه 1و2، 1383، دانشگاه مفيد؛

حقوق مدنی 5، 1384، دانشگاه مفيد و دانشگاه كاشان؛

كار آموزی و رويه قضايی، 1389، دانشگاه مفيد؛

حقوق مدنی پيشرفته 1 و2، 1388، مقطع دكتری، جامعة المصطفی؛

حقوق خانواده، دعاوی خانواده، 1389، معاونت آموزش قضاييه؛

آموزش حقوق بشر (بر پايه آموزه های اسلامی)، 1389، مقطع كارشناسی ارشد، گرايش حقوق بشر، دانشگاه مفيد؛

حقوق كودك، 1390، مقطع كارشناسی ارشد، گرايش حقوق بشر، دانشگاه مفید؛

مسئوليت مدنی، 1391، مقطع كارشناسی ارشد، جامعة المصطفی و مركز تخصصی حقوق و قضای اسلامی و دانشگاه مفيد؛

آيين دادرسی پيشرفته (دادرسی اسلامی)، 1391، مقطع دكتری، جامعة المصطفی؛

قواعد فقه، ۱۳۹۳، مقطع كارشناسی ارشد، دانشگاه مفید.
محقق و پژوهشگر در مؤسسه مركز فقهی ائمه اطهار (ع) از سال 1377 تا 1379؛

وكيل پايه يك دادگستری و رييس كميسيون ارتقای علمی كانون وكلای دادگستری استان قم؛

كارشناس پژوهشی حقوق در معاونت پژوهشی دانشگاه مفيد از سال 1381 تا 1382؛

مدير دفتر برنامه ريزی و خدمات پژوهشي (مديرامور پژوهشی) دانشگاه مفيد از سال 1382 تا۱۳۸۶؛

مسئول كتابخانه تخصصی فقهی ائمه اطهار (ع) از سال 1379 تا 1385؛

معاون پژوهشی مؤسسه مركز فقهی ائمه اطهار(ع) از سال ۱۳۸۵؛

عضو هيئت علمی (استاديار) دانشگاه مفيداز نيمه شهريور ماه ۱۳۸۶؛

رئيس كتابخانه ومركز اسناد دانشگاه مفيد ازسال۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸؛

عضو مؤسس کلینیک حقوقی و مدير كلينيك حقوقی دانشگاه مفيد از مهر ماه۱۳۸۷ تا۱۳۹۳؛

مدير مركز مطالعات حقوق تطبيقی دانشگاه مفيد و جانشين سردبير مجله علمی پژوهشی حقوق تطبيقی از سال ۱۳۹۳؛

مديريت چند گاركاه علمی و دبيری چند همايش علمی از جمله دبير همايش بين المللي معاضدت حقوقی و كلينيك های حقوقی، و مدرسه تابستانی حقوق كودك؛

عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید و عضو شورای عالی چند همایش علمی بین المللی؛

ارزیاب علمی مجلات نامه مفید- حقوق بشر- کتاب زنان- بانوان شیعه – حقوق بشر – دانشکده علوم انسانی سمنان و...؛

عضو شورای عالی پژوهش وبرنامه ريزی كميته امداد استان قم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲؛

عضو شورای بسیج حقوق دانان استان قم از سال 1390؛

همكاری علمی مستمر با مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ .

بین المللی


ارائه ده ها سخنرانی علمی در خارج كشور(همایش ها و سمینار های علمی در ترکیه، مراکش، تونس، امارات، قطر، تاجیکستان، مالزی، بنگلادش، اسپانیا، نروژ، فرانسه) تمام مقالات و سخنرانی ها با تاكيد ويژه بر ارائه توانمندی فقه اسلامی و معارف ارزشمند اهل بيت عليهم صلوات الله بوده است.

داخلی


شرکت در همایش های مختلف حقوقی خصوصا همایش های مربوط به حقوق بشر، حقوق خانواده، حقوق کودک، حقو.ق بشردوستانه و ...

بررسی تحولات دادرسی مدنی
حقوق کودک مبتنی بر شریعت اسلامی

حقوق ورزشی با تاکید بر چالش‌های حقوقی ورزش و فقه ورزش
روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
كسب رتبه برگزيده در اولين همايش علمی تحقيقی دانشجويان دانشگاه مفيد.

كسب رتبه پژوهشگر برتر در رشته حقوق در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه مفيد.

بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه مفید در مقطع كارشناسی (۱۹/۲۱) و دريافت لوح تقدير و جوايز از وزير محترم علوم و تحقيقات و فناوری.

بالاترين معدل در رشته حقوق دانشگاه مفید در مقطع كارشناسی ارشد(۱۹/۴۱)

كسب دو بار رتبه علمی در حوزه علميه (بخش سطح)

انتخاب به عنوان پايان نامه برتر حقوق در سال ۱۳۸۲ با موضوع مبانی و قلمرو رياست مرد بر خانواده.

كسب رتبه مقاله برتر همايش سراسری اطفال در نظام حقوقی اسلام و جهان غرب در دانشگاه امام صادق (ع).

کسب رتبه دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری در دانشگاه تهران، پردیس قم سال ۱۳۸۸.

كسب رتبه مقاله برگزيده در نخستين كنگره ارتقای فرهنگ دينی در ورزش سال ۱۳۸۹.

كسب رتبه پژوهشگر برتر(نخست) دانشگاه مفيد سال۱۳۹۱.

پژوهشگر برگزيده سال ۱۳۹۲ مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.