انتخابات «شورای صنفی» دانشجویان دانشگاه مفید برگزار می‌گردد
1399-08-17
گزارش اجمالی نشست مجازی: «حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر مخاطرات فضای مجازی»
1399-08-18