نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «حقوق سیاسی مردم از منظر قرآن و روایات»
1402-12-19
نشست علمی «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین» در دانشگاه مفید برگزار شد
1402-12-19