«برنامه ۲۱۹» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-12-19
انجمن علمی دانشجویی حقوق و مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کنند
1402-12-20