دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید به منظور انسجام فعالیت های اجرایی مراکز چهارگانه مطالعاتی در سال 1398 راه اندازی شد. بر این اساس تمامی برنامه های مراکز مطالعاتی قرآن، حقوق بشر، اقتصادی و حقوق تطبیقی از قبیل همایش های داخلی و بین المللی، سیمینارها، کنفرانس ها، نشست های علمی، کرسی های ترویجی و ... از طریق این دفتر به انجام خواهد رسید. همچنین این دفتر مسئولیت آماده سازی نشریات این مراکز را تا مرحله انتشار بر عهده دارد.

وظایف


1- مدیریت، برنامه ریزی و انجام تمامی امور اجرایی وابسته به فعالیت های گوناگون مراکز چهارگانه مطالعاتی؛

علیرضا ملکی

رییس دفتر

025-32130751


زهرا رزّاق مرندی

کارشناس امور بین الملل

02532130287


منصوره گایینی

کارشناس مجلات و طرح های پژوهشی

02532130298


لیلا مؤذن

کارشناس

02532130150


طیبه گل محمدی

کارشناس

02532130290


علی اصغر عامری

کارشناس اجرایی

02532130283


مژگان غلامی

کارشناس اجرایی

02532130151