علیرضا ملکی

معاون مرکز مطالعات حقوق بشر (۱۳۹۳- تاکنون)
رئیس دبیرخانه مراکز مطالعاتی (۱۳۹۸- تا کنون)علیرضا ملکی (متولد ۱۳۶۸، تهران) معاون مرکز مطالعات حقوق بشر و رئیس دبیرخانه مراکز مطالعاتی دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی «فلسفه غرب» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۰) و کارشناسی ارشد «فلسفه غرب» را در دانشگاه مفید (۱۳۹۲) اخذ نموده‌اند و هم اکنون دانشجوی دکتری «فلسفه عصر جدید» در دانشگاه مفید هستند.

ارتباط

کتاب‌ها


ملکی، علیرضا؛ بررسی و نقد اندیشه از دیدگاه فرگه؛ ۱۴۰۰؛ (در دست ویرایش نهایی) (تالیف)

ملکی، علیرضا؛ موسوعة اسرار الصلاة؛ قم، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب، ۶جلد، ۱۳۹۳، ج۶؛ (تحقیق و تدوین)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد اول، کتاب حکمة الاشراق – بخش منطق، چاپ اول و دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد دوم، کتاب حکمة الاشراق – بخش حکمت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۳؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد سوم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۴؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد چهارم، کتاب التلویحات اللوحیة و العرشیة، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۶؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد یازدهم، کتاب التنقیحات فی اصول الفقه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۶؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد پنجم، کتاب المشارع و المطارحات، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۹؛ (همکار تصحیح و تحقیق)

ملکی، علیرضا؛ الحکمة الإشراقیة (مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی)، جلد ششم، کتاب المشارع و المطارحات، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۹؛ (همکار تصحیح و تحقیق)


مقالات


ملکی، علیرضا؛ «اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی حقوق بشر، سال شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۴۰۰، صص؟ -؟ . (دوفصلنامه با درجه بین‌المللی و عضو اسکوپوس)

ملکی، علیرضا؛ «تولد ناشی از تجاوز؛ حق اخلاقی فرزند برای شکایت از مادر»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی حقوق بشر، سال پانزدهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، صص؟ -؟ . (مقاله به زبان انگلیسی) (دوفصلنامه با درجه بین‌المللی و عضو اسکوپوس)

ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «چرخش زبانی فرگه: چگونگی و تاثیرات آن»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی هستی و شناخت، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص ۳۱-۴۸.

ملکی، علیرضا؛ «نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریۀ معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی هستی و شناخت، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صص ۲۵-۴۱.

ملکی، علیرضا؛ «فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفۀ او»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی هستی و شناخت، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صص ۲۷-۴۰.

ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «همسویی دین و فلسفه در شناخت خداوند و دیرینگی عالم؛ با تکیه بر آراء فارابی و ابن‌سینا»؛ فصلنامۀ علمی – پژوهشی فلسفۀ دین، سال پانزدهم، شماره اول، بهار ۱۳۹۷، صص ۵۱-۷۲.

ملکی، علیرضا و میرسعید موسوی‌کریمی؛ «ذات حقیقی و ویژگی‌های غیر ذاتی اندیشه اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی پژوهش‌های فلسفی، سال یازدهم، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۲۶۵-۲۸۲.

ملکی، علیرضا و محسن جوادی؛ «نژادپرستی در فلسفۀ اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی»؛ فصلنامۀ علمی – پژوهشی پژوهش‌های اخلاقی، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، پاییز ۱۳۹۵، صص ۱۸۱-۱۹۵.

ملکی، علیرضا؛ «اندیشه از دیدگاه فرگه»؛ فصلنامۀ علمی – پژوهشی نقد و نظر. (دارای نامه تایید نهایی چاپ)

ملکی، علیرضا و سمیه امینی؛ ««انسان» و «جهان» به مثابه فلسفۀ آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی»؛ دوفصلنامۀ علمی – تخصصی هفت آسمان، سال نوزدهم، شماره ۷۲، بهار و تابستان ۱۳۹۶، صص ۲۳-۴۲.

ملکی، علیرضا و محمد (جلال‌الدین) ملکی؛ «نگاهی گزارش گونه به «کتاب التنقیحات فی اُصول الفقه» شهاب‌الدین یحیی سُهرَوَردی»؛ فصلنامۀ علمی – تخصصی پژوهش‌های اصولی، سال ششم، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۹۳، صص ۲۰۷-۲۳۵.

ملکی، علیرضا؛ «ارباب؛ اقیانوس ساکت و ساکن، در گفت و گو با دکتر سید محمد باقر کتابی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال ششم، شماره هجدهم و نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۱۳-۴۶.

ملکی، علیرضا؛ «خاتم اولیا از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی»؛ ماهنامۀ کتاب ماه دین، شماره ۱۶۴، خرداد ۱۳۹۰، صص ۵۱-۵۳.

ملکی، علیرضا؛ «ستایش و نیایش، پنج رساله از شیخ اشراق»؛ ماهنامۀ کتاب ماه دین، شماره ۱۶۴، خرداد ۱۳۹۰، صص ۳۱-۳۳.

ملکی، علیرضا؛ «شیخیه از نگاهی دیگر»؛ فصلنامۀ دانش‌پژوهان، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۸۸، صص ۱۱۶-۱۳۵.

ملکی، علیرضا؛ «تمدن و دیرینگی اقوام ایرانی، در گفت و گو با استاد پرویز اذکایی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره ششم، بهار ۱۳۸۷، صص ۱۵-۴۸.

ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی (۱)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هفتم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۳-۴۱.

ملکی، علیرضا؛ «کلام الاهی و بیان کلامی (۲)، در گفت و گو با آیت الله علی عابدی شاهرودی»؛ فصلنامۀ پژوهشی میثاق امین، سال دوم، شماره هشتم و نهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۷، صص ۱۱-۴۳.

ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره ۵۰، آذر ماه ۱۳۸۸، صص ۴۲-۴۴.

ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره ۵۱، دی ماه ۱۳۸۸، صص ۱۶-۱۷.

ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره ۵۶، خرداد ماه ۱۳۸۹.

ملکی، علیرضا؛ «فروغ صبح دانایی»؛ ماهنامۀ یاران امین جوان، شماره ۵۷، تیر ماه ۱۳۸۹.


مقالات در دست بررسی برای انتشار


عقل، شهود و عشق در نظام معرفت‌شناسی سهروردی؛

فرگه، نقص زبان طبیعی و تاسیس منطق؛

نقد نگاه فرگه در جانشینی اندیشه به جای تعریف صدق، بررسی موردی در مطابقت؛

نگاه خاص و بهره برداری سهروردی از آیات و روایات در موضوع نفس؛

شرط معرفت حقیقی در اسپینوزا و پاسخ به گتیه؛

حدود توانایی عقل بشری در نظام شناخت‌شناسی اسپینوزا؛

تمایز دو مقام مختلف ایده فطری در لاک؛

ایرادی بر رابطه نفس و بدن دکارت در موضوع انفعالات نفسانی؛

وجود دوگانه و وجوه مشترک ذات معقول و پدیدار در کانت


مدخل‌های دانشنامه‌ها


دانشنامه عرفان و تصوف؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۰

مقالات نگارش شده در طرح‌های ملی


«اعتقادات شیعه در کلام ملاهادی سبزواری، کاوشی در اسرار الحکم»؛ قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، طرح ملّی اعتقادنامه‌های امامیه، ۱۳۸۹.


ویراستاری مقالات علمی


ویرایش بیش از ۱۰۰ (صد) عنوان مقاله در مجلات علمی

تدریس:

نگارش دانشگاهی، کارشناسی ارشد، ۹۹۲، دانشگاه مفید.
روش مقاله و پایان نامه نویسی، کارشناسی ارشد، ۹۹۱، دانشگاه مفید؛
روش تحقیق و مقاله‌نویسی با تاکید بر فلسفه، کارشناسی، ۹۹۱، دانشگاه مفید؛

دستیار آموزشی:

فلسفه منطق، کارشناسی ارشد، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
فلسفه کانت، کارشناسی ارشد، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
فلسفه غرب ۲، کارشناسی ارشد، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
فیلسوفان تجربی مسلک، کارشناسی ارشد، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر ابوالقاسم فنائی؛
فلسفه معاصر-فلسفه تحلیلی، کارشناسی، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
کانت و ایدآلیسم آلمانی الف، کارشناسی، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
فلسفه مدرن ۱، کارشناسی، ۹۹۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر سید مسعود موسوی کریمی؛
فلسفه مدرن ۲، کارشناسی، ۹۹۱، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر سید مسعود موسوی کریمی؛
فلسفه مدرن ۱، کارشناسی، ۹۸۲، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر سید مسعود موسوی کریمی؛
روش مقاله و پایان نامه نویسی، کارشناسی ارشد، ۹۸۱، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
روش مقاله و پایان نامه نویسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ۹۷۱، دانشگاه مفید، دستیار آموزشی دکتر میرسعید موسوی کریمی؛
رئیس دبیرخانه مراکز مطالعاتی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۸- ادامه دارد؛

معاون مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳- ادامه دارد؛

جانشین سردبیر دوفصلنامۀ بین‌المللی حقوق بشر، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، ۱۳۹۵-۱۳۹۷؛

عضو شورای پژوهشی دانشگاه مفید، ۱۳۹۳- ادامه دارد؛

عضو شورای انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛

عضو شورای کلینیک حقوقی دانشگاه مفید، ۱۳۹۵- ادامه دارد؛

عضو شورای سیاستگذاری و موسس مکتا (مجمع کتابخانه‌های تخصصی)، ۱۳۹۴ - ۱۳۹۷؛

معاونِ سردبیر فصلنامه پژوهشی میثاق امین، ۱۳۸۵-۱۳۹۶؛

دبیر سرویس «احیای تراث» فصلنامه پژوهشی میثاق امین، ۱۳۹۴-۱۳۹۶؛

کارشناس فراهم‌سازی مدارک، کتابخانه و مرکز اسناد، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲-۱۳۹۳؛

معاونِ مدیر پژوهشی فصلنامه کتاب‌های اسلامی، ۱۳۸۲-۱۳۸۵؛

مدیر اجرایی طرح ملی اعتقادنامه‌های امامیه، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۸۹.

بین المللی


“The Origin and Nature of Language and Logic in Medieval Islamic, Jewish, and Christian Thought” 20-22 August 2014 in Freiburg-Germany.

“2014 SIBF-ALA Library Conference” (American Library association) November 11-13, 2014, United Arab Emirates.

روز / ساعات ۸ - ۱۰ ۱۰ - ۱۲ ۱۲ - ۱۴ ۱۴ - ۱۶ ۱۶ - ۱۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه