1401-02-20

حقوق پزشکی از منظر حقوق تطبیقی

دکتر عباسی در این سخنرانی به معرفی رشته حقوق پزشکی و ربط و نسبت آن با حقوق تطبیقی پرداخته و بر تاسیس زیر شاخه های این رشته تاکید کرده و مباحث پیرامون این دانش را بیان می نمایند.