1402-12-12

«برنامه ۲۱۸» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

دکتر نقی زاده در این سخنرانی که در سال ۱۳۷۹ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به بن مایه‌های توسعه در کشور ژاپن، تشابه الگو در کشورهای توسعه یافته را رد می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که تنها نقطه مشترک این کشورها، تفکر توسعه خواه مردم آن‌هاست. ایشان در بحث خود به اثر عواملی از جمله بازنگری در نگاه به توسعه اشاره کرده و تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر توسعه نظیر انضباط عمومی، مالیات سنگین بر درآمدهای غیر تولیدی، فرهنگ و… را تشریح می‌نمایند. دکتر نقی زاده معتقدند برای توسعه باید از فکر، به نهاد رسید و از نهاد، به نظام‌سازی توسعه خواه. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1402-12-12

 توسعه اقتصادی در ژاپن و ایران

دکتر نقی زاده در این سخنرانی که در سال ۱۳۷۹ ایراد نموده اند، ضمن اشاره به بن مایه‌های توسعه در کشور ژاپن، تشابه الگو در کشورهای توسعه یافته را رد می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که تنها نقطه مشترک این کشورها، تفکر توسعه خواه مردم آن‌هاست. ایشان در بحث خود به اثر عواملی از جمله بازنگری در نگاه به توسعه اشاره کرده و تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر توسعه نظیر انضباط عمومی، مالیات سنگین بر درآمدهای غیر تولیدی، فرهنگ و… را تشریح می‌نمایند. دکتر نقی زاده معتقدند برای توسعه باید از فکر، به نهاد رسید و از نهاد، به نظام‌سازی توسعه خواه. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1401-11-01

«برنامه ۱۷۸» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

دکتر رنانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۲ ایراد نموده اند، ضمن بیان شرحی اجمالی از زندگانی استاد محمدحسین تمدن جهرمی از چهره‌های ماندگار دانش اقتصاد در ایران، بحثی پیرامون تاریخچه، مفهوم و کارکرد «سرمایه نمادین» ارائه می‌دهند و در ادامه به تشریح ارتباط توسعه و سرمایه نمادین می‌پردازند.
1401-11-01

تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد

دکتر رنانی در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۲ ایراد نموده اند، ضمن بیان شرحی اجمالی از زندگانی استاد محمدحسین تمدن جهرمی از چهره‌های ماندگار دانش اقتصاد در ایران، بحثی پیرامون تاریخچه، مفهوم و کارکرد «سرمایه نمادین» ارائه می‌دهند و در ادامه به تشریح ارتباط توسعه و سرمایه نمادین می‌پردازند.
1401-09-26

«برنامه ۱۷۵» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد

دکتر یوسفی شیخ رباط در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده است، ضمن اشاره به جایگاه کشورهای اسلامی در نمودار توسعه یافتگی جهانی، این جایگاه را نامطلوب عنوان نموده و در ادامه با استناد به آثار محقق شهید مرتضی مطهری، علل ایجاد این وضعیت نامطلوب را به رغم پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی کشورهای مسلمان به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان نگاه شهید مطهری به مقوله توسعه را نگاهی دینی و فرهنگی دانسته و با دسته‌بندی علل‌عدم توسعه کشورهای اسلامی از دیدگاه آن متفکر شهید، در باب مفاهیمی از جمله، حق، عدل، حقوق بشر و ... مطالبی را بیان می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.
1401-09-26

تحلیلی بر علل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری

دکتر یوسفی شیخ رباط در این سخنرانی که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده است، ضمن اشاره به جایگاه کشورهای اسلامی در نمودار توسعه یافتگی جهانی، این جایگاه را نامطلوب عنوان نموده و در ادامه با استناد به آثار محقق شهید مرتضی مطهری، علل ایجاد این وضعیت نامطلوب را به رغم پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی کشورهای مسلمان به بحث می‌گذارند. همچنین ایشان نگاه شهید مطهری به مقوله توسعه را نگاهی دینی و فرهنگی دانسته و با دسته‌بندی علل‌عدم توسعه کشورهای اسلامی از دیدگاه آن متفکر شهید، در باب مفاهیمی از جمله، حق، عدل، حقوق بشر و. . مطالبی را بیان می‌نمایند. بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.