گزارش تفصیلی: نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «خدا و الحاد جدید»
1400-02-13
عضویت دوفصلنامۀ حقوق بشر دانشگاه مفید در کمیتۀ بین المللی اخلاق نشر «COPE»
1400-02-20