– درخواست بورس تحصیل رایگان (ارشد، ورودی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳)
1402-06-14
«برنامه ۱۹۸» رادیو اینترنتی دانشگاه مفید منتشر شد
1402-06-18