برگزاری اولین کمیسیون موارد خاص در نیمسال جدید (روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲)
1402-06-13
راهنمای ثبت‌نام حضوری و الکترونیکی پذیرفته‌شدگان (کارشناسی، ارشد و دکتری آزمون اختصاصی و ارشد سراسری)
1402-06-18