نشست علمی: «دیدگاه های علامه حلی و حقوق ملل» در دانشگاه مفید برگزار شد
1401-03-18
انتصاب
انتصاب مدیر مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید
1401-03-24