برنامه دویست و یازدهم

آداب مناظره

دکتر مهدی فیض در این سخنرانی با بیان مقدماتی پیرامون آفات مناظره، با استناد به کتاب «احیاء علوم دین» اثر امام محمد غزالی، ده آفت عمده مناظره را بر می‌شمرند و در ادامه آموزه‌های مختلف قرآنی برای‌عدم ابتلاء به این آفات را تشریح می‌نمایند. همچنین ایشان با تفکیک مناظره صحیح از مناظره غلط، دوازده اصل اسلامی برای انجام یک مناظره را بیان می‌دارند.
الهیات
الهیات
آداب مناظره
Loading
/

سخنران (ها)

دکتر مهدی فیض

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی مفید

برنامه‌های دیگر