برنامه یکصد و سی و هشتم

دین از لحاظ مصداقی چیست؟

دکتر سلیمانی در این سخنرانی، ضمن بیان برخی معانی دین، بر ضرورت مشخص ساختن منظور گوینده از واژه دین تاکید می کنند و در ادامه بحث به اعتبار منابع اصلی دین و موضوع تعقل و تبعیت می پردازند.
الهیات
الهیات
دین از لحاظ مصداقی چیست؟
Loading
/

سخنران (ها)

سلیمانی

دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر