برنامه یکصد و سی و ششم

مقصود ما از حکمت و حکیمانه بودن چیست؟

دکتر سلیمانی در این سخنرانی، مقصود از حکمت و عمل حکیمانه را بیان نموده و شرط معنویت حقیقی را حکیمانه بودن آن بیان می نمایند. همچنین ایشان حکمت را ابتنای قول و فعل بر برهان معرفی می نمایند.
الهیات
الهیات
مقصود ما از حکمت و حکیمانه بودن چیست؟
Loading
/

سخنران (ها)

سلیمانی

دکتر عبدالرّحیم سلیمانی

عضو هیات علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید

برنامه‌های دیگر